Innhold

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

Leder: Geir Bjerkestrand (gebj@online.no)

Elevråd

Leder: Velges senere

SU - Samarbeidsutvalget

Leder: Geir Bjerkestrand

SMU - Skolens miljøutvalg

Leder: Geir Bjerkestrand

Samarbeid hjem - skole

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er en viktig forutsetning for at barn og unge skal få et godt læringsmiljø. Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Foreldre/foresatte skal ha reell mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid og sosiale miljø.

Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse.Videre skal hjemmet ha informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og vurderinger som brukes. Hjemmet skal også informeres om hvordan skolen arbeider for å fremme et godt psykososialt miljø. Det må legges til rette for at foreldrene/de foresatte får nødvendige opplysninger for å kunne delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen.

Samarbeidet mellom hjem og skole ivaretas blant annet gjennom følgende råd og utvalg:

 

 


Publisert: 29.11.2016 09:36:05
Sist endret: 03.07.2019 11:55