Innhold

Et løft i Nesskolen

Her kan du lese hele planen 

Handlingsplanen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nes-skolen

 

IKT-plan for grunnskolen

IKT-plan som grunnskolene jobber mot.

Kommunal oppfølgingsplan for pedagogisk bruk av læringsbrett

Lokal strategi for realfag i Nes kommune(2015-2019)

Her kan du lese hele planen

Lokal realfagsstrategi legger føringer for hvordan man skal arbeide for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Plan for foreldreforum 

Her kan du lese hele planen

Dokumentet kan brukes som en anbefalt mal for gjennomføring av foreldreforum i Nes kommune

Plan for kompetanseutvikling 2018-2019

Plan for overganger

Her kan du lese hele planen

Retningslinjer for varsling til politiet

Her kan du lese retningslinjene om varslinger til politiet om rus og andre kriminelle handlinger ved skolene i Nes. 

Strategiplan for kvalitet i SFO

SLL-plan (språk, lesing og læring)

Her kan du lese hele planen  

Planen skal være utgangspunkt for barnehagenes konkrete årsplaner for språkopplæring og skolenes årsplaner for språk- og leseopplæring. En god språkutvikling gir gevinst med tanke på lese- og skriveutvikling, utvikling av sosial kompetanse og elevenes læringsresultater.

TRL-plan (tall,regning og læring) 

Her kan du lese hele planen

Plan for arbeid med regning/matematikk i barnehagene OG skolene i Nes.


Publisert: 25.11.2016 09:54:56
Sist endret: 10.01.2017 10:24