Innhold

Hvor går skillet mellom en grensejustering og en deling av en kommune?

Deling er ifølge inndelingsloven § 3 andre ledd enten "a) at ein kommune eller eit fylke blir delt i to eller fleire nye einingar, eller b) at ein kommune eller eit fylke blir delt, og dei einskilde delane blir lagde til andre kommunar eller fylke". Det vil si at deling innebærer at de opprinnelige kommunene blir erstattet med nye kommuner.

Grensejustering innebærer etter § 3 tredje ledd at et område blir flyttet fra en kommune til en annen. Det vil si at det ikke etableres nye kommuner, og at de opprinnelige kommunene består.

Les mer på nettsiden til regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/FAQ---sporsmal-og-svar/id762533/#Grensejustering

Når trer grensejusteringen mellom Auli og Rånåsfoss i kraft? 

Grensejusteringen trer i kraft fra 1. januar 2020.

Hvem berøres av grensejusteringen?

Personer som bor innenfor Rånåsfoss grunnkrets, samt innenfor kartverkets grense på vestsiden av Glomma overføres til Nes kommune. 

Det blå området viser Rånåsfoss grunnkrets. Grensen vil ikke gå midt i Glomma som anvist på bildet, men trekkes på vestsiden av elven som vist under. 

Hvilken kommune skal jeg stemme i ved lokalvalget 2019?

Stemmeberettigete personer som er berørt av grensejusteringen skal stemme i Nes kommune. 

Når får vi vite mer vedrørende skoletilhørighet?

Kommunestyrene i Nes og Sørum, samt fellesnemda i Lillestrøm, vil behandle spørsmål vedrørende skoletilhørighet og overgangsordning i kommunestyremøtene i desember 2018. Saken som redegjør for forslagene ligger nå tilgjengelig i den politiske møtekalenderen. Under kan man se vedtakene: 

 

Nes Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer):

1. For skoleåret 19/20 gjelder «Avtale om overføring av elever mellom kommunene Nes og Sørum» datert, 14.juni 2006.

2. Elevene i 1. klasse og 8. klasse starter skoleåret 19/20 i Nes.

3. Elevene i 7. klasse og 10. klasse fullfører skoleåret 19/20 i Sørum/Lillestrøm.

4. Elever utover 1. 7. 8. og 10. klasse kan velge om de vil gå skoleåret 19/20 i Nes eller Sørum/Lillestrøm

5. Elever som starter i 5. og 8. klasse skoleåret 2018/2019 får velge om de vi gå henholdsvis 6. og 7. klasse og 9. og 10. klasse skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 i Sørum/Lillestrøm eller flytte over til skole i Nes.

6. «Avtale om overføring av elever mellom kommunene Nes og Sørum» datert, 14.juni 2006, sies opp med virkning fra skolestart 2020.

Sørum kommunestyrets enstemmige vedtak: 

1. For skoleåret 19/20 gjelder «Avtale om overføring av elever mellom kommunene Nes og Sørum» datert, 14.juni 2006.

2. Elevene i 1. klasse og 8. klasse starter skoleåret 19/20 i Nes.

3. Elevene i 7. klasse og 10. klasse fullfører skoleåret 19/20 i Sørum/Lillestrøm.

4. Elevene i 7. klasse og 10. klasse kan velge om de vil fullfører skoleåret 20/21 i Sørum/Lillestrøm.

5. Elever som startet i 5. og 8. klasse skoleåret 2018/2019 får velge om de vil gå henholdsvis 6. og 7. klasse og 9. og 10. klasse skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 i Sørum/Lillestrøm eller flytte over til skole i Nes

6. «Avtale om overføring av elever mellom kommunene Nes og Sørum» datert, 14.juni 2006, sies opp med virkning fra skolestart 2020. Deler av vedtaket gjelder Lillestrøm kommune, men har ingen store økonomiske konsekvenser for Lillestrøm kommune og saken oversendes som en orienteringssak til fellesnemnda.

Les nyhet på nettsiden 

Hvilke skoler i Nes er det barnet mitt kan begynne på?

Elever som berøres av grensejusteringen vil sokne til Auli skolekrets som består av Auli barneskole og Runni ungdomsskole. Auli barneskole ligger midt på Aulifeltet (Lyngvegen 16, 1929 Auli). Runni ungdomsskole ligger 15 kilometer fra Aulifeltet (Runnivegen 28, 2150 Årnes). Les alt om skolene i Nes her

Er det plass på Auli skole til elever fra Rånåsfoss?

Auli skole har kapasitet til å ta i mot elever som kommer fra Sørum, og ser frem til å ønske nye elever velkommen! 

Kan vi som bor på Rånåsfoss og har barn i barnehagealder, søke om barnehageplass i Nes våren 2019?

Ja, barn i barnehagealder bosatt på Rånåsfoss vil bli likestilt med barn bosatt i Nes i barnehageopptaket våren 2019.

Kommunestyret i Nes har vedtatt følgende: Barn i barnehagealder på Rånåsfoss, som vil bli berørt av grensejusteringen, og med dette vil være tilhørende Nes kommune fra 1.1.2020, skal likestilles med barn bosatt i Nes kommune ved årets hovedopptak til de kommunale barnehagene med søknadsfrist 1. mars i år. Tilsvarende gjøres gjeldende for suppleringsopptak etter denne dato.

Les om barnehagene i Nes her

Hvilket kirkesokn tilhører jeg etter grensejusteringen? 

Borg Bispedømmeråd har vedtatt at Rånåsfoss grunnkrets (Blaker sokn) og en liten del av Hellesjø grunnkrets (Sørum sokn) flyttes til Auli sokn i Nes kommune. 

Samtidig endres prostigrensene for Nedre og Øvre Romerike prosti tilsvarende i tråd med nye soknegrenser. Sammenslåingen gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

Kirkevalget 2019 i dette området gjennomføres som om inndelingsendringene allerede har skjedd.


Publisert: 08.11.2018 14:51:37
Sist endret: 08.11.2018 14:51