Veg og trafikk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Trafikksikkerhet

Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er nullvisjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Nyttige lenker

Veg- og trafikkinformasjon

Piggdekk og sommerdekk

Vegtrafikkloven

Vegvedlikehold

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veger og gangveger. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger.

Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring 175.

Vintervedlikehold

Kommunens ansvar

 • Brøyting og strøing av de kommunale veger, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av kommunen.
 • Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på 10 centimeter.

Vegvesenets ansvar

 • Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing.

Privat ansvar

 • Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

 

Serviceerklæring vintervedlikehold Nes Kommune

Meld feil

Meld feil er en tjeneste der du som innbygger i kommunen  kan melde inn feil du oppdager, slik som hull i asfalten, brudd på vannledninger, mørke veglys etc. på kommunale veger.

Husk! Det er viktig å oppgi riktig adresse for hvor det er feil.

For feil og mangler på Europaveg/Riksveg/Fylkesveg ring 175.

Meld feil

Graving i og langs kommunal veg

Alle som skal utføre gravearbeider i og langs kommunale veger i kommunen må søke om tillatelse.

Det tillates normalt ikke graving over kommunale veger, hvor det blir krevd at varerør trykkes/bankes under vegfundamentet. Her gis det kun en krysningstillatelse, som også hjemler senere rett til å ha rør og kabler liggende under vegen.

Søknaden skal leveres av entreprenører og andre profesjonelle brukere.

Du må søke når du skal

 • Grave i kommunal veg eller gangveg
 • Grave nær eller inntil kommunal veg eller gangveg
 • Kryssing av kommunal veg, med kabler, vann- og avløpsledninger etc.  

 

Graveinstruks for Nes kommune finner du her.

Søknad om gravetillatelse

www.gravemelding.no

Parkering

Her kan du finne informasjon om ladestasjoner for elbiler.

Nyttige lenker

Ladestasjon for elbiler 

Parkeringtillatelse for forflytningshemmede

Ordningen med parkeringstillatelse for forflytningshemmede er regulert i forskrift og har som formål å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud. I forskriften er det spesifisert kriterier og retningslinjer for tildeling av parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Krav til søker

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.

 • Du må kunne dokumentere behov for å parkeringslettelse ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel regelmessig medisinsk behandling/legebesøk

Hvem prioriteres ved tildeling av parkeringskort?

Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen prioriteres ved tildeling av parkeringstillatelse. Etter forskriften skal behovet for parkeringslettelse i forbindelse med bosted eller arbeid vektlegges. I tillegg er det klar forvaltningspraksis på at det med "annen aktivitet" menes søkere som her hyppig på helserelaterte besøk, hvor det er vanskelig å parkere.

Hvem prioriteres ikke?

Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som enkelte ganger har behov for parkeringslettelse, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger.

For mer informasjon se Kriterier og veiledning til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvordan søker du?

 1. Gå inn på søknadsskjemaet via grønn knapp under, og fyll ut dette.
 2. Sammen med søknaden må du sende inn legeerklæring, passbilde, kopi av førerkort og kopi av kjøreattest fra lege (hvis du er over 75 år). Dokumentene lastes opp i digitalt søknadsskjema eller ettersendes per post til Nes kommune, postboks 114, 2151 Årnes.

Du får svar på søknaden din i posten, normalt innen 4 uker.

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 

Søknadsskjema

 

Vedlegg: Legeerklæring - skjema for utfylling

Husk også passbilde, kopi av førerkort og kopi av kjøreattest fra lege (hvis du er over 75 år).

Passfoto må oppfylle visse krav, se politiets krav til passfoto

Lover og forskrifter

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede


Publisert: 01.11.2016 11:13:37
Sist endret: 01.11.2016 11:16