Priser og beregninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpstjenesten finansieres av abonnentene gjennom gebyrer etter selvkostprinsippet. Gebyrene vedtas av kommunestyret årlig. Regler for vann- og avløpstjenesten er beskrevet i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer og annet sentralt og lokalt regelverk.

Engangsgebyr for tilknytning, per enhet for 2017

 

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Vann

Normalsats, inntil 200m²

15 680

12 544

 

Pr overskytende m²

79 63

 

Begrenset oppad til kr 50 000 per enhet

   

Avløp

Normalsats, inntil 200m²

18 391 14 713

 

Pr overskytende m²

91 73

 

Begrenset oppad til kr 50 000 per enhet

   

Kommunale huseiergebyrer for 2017

Årsgebyr

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Vann

Abonnementsgebyr

1 210

968

 

Forbruksgebyr per m³

22 17,34

 

Vannpost fritidseiendommer

1 184 948 

Avløp

Abonnementsgebyr

1 393  1 114 

 

Forbruksgebyr per m³

24  19 

Vannmåler

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Målerleie

274

219

Gebyr for avstenging og gjenåpning av vann

1 426 1 141

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler

1 786 1 429 

 Tømming av slamavskillere (septik)

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Administrasjonsgebyr/tilsynsgebyr

1 000

1 000 

Slamavskillere, tette tanker mv t.o.m. 4 m³

819 655

Årlig tillegg per m³ for abonnement, med tanker
større enn 4 m³

484  387 

Tillegg for abonnement som ønsker tømming hvert
år, dvs. utenom turnus

1 362  1 090

Årlig gebyr for gråvannstanker

913 730

Spyling av privat avløp

 

 Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Innenfor normal arbeidstid - pr. påbegynt time pr. person

750

600

Utenfor normal arbeidstid  - pr. påbegynt time pr. person

1 500 1 200

Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven for 2017

Fastsatt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning § 2-12 for behandling av tiltaksplan, § 11-4 for behandling av søknad etter §§ 12-4, 13-4 og 15-4 og § 15A-4 om påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet.

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og graverarbeid

  Gebyr 2018
Tiltaksplan                                             3 500

Utslippstillatelse

Med anlegg menes ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. Med pe menes personekvivalenter, jf. forurensningsforskriften § 11-3, bokstav m.

  Gebyr 2018
Utslippstillatelse for anlegg under 50 pe 3 500
Utslippstillatelse for anlegg fra 50-2000 pe 7 000

 

Oljeholdig avløpsvann og påslippstillatelse

  Gebyr 2018
Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann 3 500
Påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomhet 3 500

 

Kontroll og tilsyn

Med kontroll og tilsyn menes dokumentkontroll/oppfølging av serviceavtaler og/eller fysisk kontroll og tilsyn.

  Gebyr 2018
Kontroll/tilsyn av tiltaksplan vedr. forurenset grunn 3 000
Kontroll/tilsyn for anlegg mindre enn 50 pe 3 000
Kontroll/tilsyn for anlegg mindre enn 2 000 pe 14 000
Kontroll/tilsyn av anlegg med oljeholdig avløpsvann 3 000
Kontroll/tilsyn av påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomhet 3 000

Avslag

Søknader som avslås gebyr, belegges med 50% av fullt gebyr.

Prisliste for 2017

Øvrig oversikt over gebyrregulativet ligger her.


Publisert: 04.11.2016 14:42:44
Sist endret: 29.01.2017 01:43