Innhold

Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny grunneiendom. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun deling behøver nabovarsel.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen eller kommuneplan, må du også søke om dispensasjon eller endring av reguleringsplan.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Byggesaksblanketter finner du på nettsiden til Direktoratet for Byggkvalitet

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Vinterforskrift 

Nes kommune har vedtatt vinterforskrift. Tidsfristen i saker som krever oppmålingsforretning løper ikke i perioden 1. desember - 15 april.

Nødvendige blanketter ved deling

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, blankett nr 5153

Nabovarsel, blankett nr 5154

Opplysninger gitt i nabovarsel, blankett nr 5155

Kvittering for nabovarsel, blankett nr 5156

Byggesaksblankettene finner du her

Situajonskart og nabolister bestilles her.

Ved deling må det rekvireres oppmålingforretning, benytt rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktige tiltak)

Endring av eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen. Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring – eller fradeling av egen parsell som senere skal sammenslås.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Slik søker du om grensejustering

 • Send søknadsskjema til kommunen
 • Husk at alle eiere av involverte eiendommer må signere søknadsskjemaet
 • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Vinterforskrift 

Nes kommune har vedtatt vinterforskrift. Tidsfristen i saker som krever oppmålingsforretning løper ikke i perioden 1. desember - 15 april.

 Arealoverføring

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

 • Godkjenning av arealoverføringen
 • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel.

Slik søker du om arealoverføring

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen
 • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet

Vedlegg til søknaden

 • Kart som viser ønsket grense
 • Gjenpart m/kvittering for nabovarsel

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.

Vinterforskrift 

Nes kommune har vedtatt vinterforskrift. Tidsfristen i saker som krever oppmålingsforretning løper ikke i perioden 1. desember - 15 april.

Nødvendige blanketter ved arealoverføring

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, blankett nr 5153

Nabovarsel, blankett nr 5154

Opplysninger gitt i nabovarsel, blankett nr 5155

Kvittering for nabovarsel, blankett nr 5156

Byggesaksblankettene finner du her

Situajonskart og nabolister bestilles her.

Ved arealoverføring må det rekvireres oppmålingsforretning, benytt rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknadspliktigetiltak)

I tilegg må det sendes inn erklæring om arealoverføring

Oppmåling av grenser

Hvis grensemerke(r) for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Send søknad til kommunen.

Legg ved kart som viser hvilke grensepunkt som skal merkes på nytt.

Saksbehandlingstid

Grensepåvisninger utføres normalt innen 4 uker.

Send søknad om oppmålingsforretning til kommunen. Legg ved kart som viser hvilken grense som ønskes klarlagt.

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Vinterforskrift 

Nes kommune har vedtatt vinterforskrift. Tidsfristen i saker som krever oppmålingsforretning løper ikke i perioden 1. desember - 15 april.

Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen.

Det er ikke gebyr for denne tjenesten.

Slik søker du om sammenslåing

Send søknadsskjema til kommunen.

Vedlegg til søknaden

 • Kart over de eiendommer saken gjelder
 • Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen

Viktige begrensninger

Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

Saksbehandlingstid

Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.

Skjema

Send inn skjema sammenslåing av matrikkelenheter

Kommunens gebyrregulativ

 

 

For arbeider som krever tinglysning, grunnboksutskrift og lignende, faktureres de faktiske kostnadene kommunen har ved dette i henhold til gjeldende satser

Oppretting av grunneiendom og festegrunn, samt arealoverføring

  Gebyr 2019
Areal fra 0 - 2000 m² - endret intervall 19 000

Tillegg for areal utover 2000 m²: tillegg pr påbegynt dekar. Svært store eiendommer faktureres etter medgåtte timer jf pkt 1.8

1 500

 

Ved opprettelse av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning:

   2019
For en enhet 0 %
For 2 - 4 enheter (rabatt pr enhet) 50 %
For 5 - 10 enheter (rabatt pr enhet) 60 %
For ytterligere enheter (rabatt pr enhet) 70 %

 

Klarlegging av grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

  Gebyr 2019
For inntil 2 punkter 7 800
For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 800
Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:  
For inntil 2 punkter 6 800
For overskytende grensepunkter, per punkt  1 500

Større eiendommer faktureres etter medgåtte timer jf. pkt 1.8

 

 

 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

  Gebyr 2019
Pr seksjon 9 000

 

Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordning:

  2019
For 1. og 2. uteareal 0 %
For 3. og 4. uteareal, rabatt pr uteareal 30 %
For 5. til 10. uteareal (rabatt pr uteareal) 50 %

 

Grensejustering og arealoverføring 

  Gebyr 2019
Pr. søknad  9 000

 Der grensen ikke er klarlagt, betales i tillegg gebyr for klarelegging av grense.

 

Matrikkelbrev

  Gebyr 2018
Matrikkelbrev under 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350

 

Matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  Gebyr 2019
Grunnbeløp for 1. enhet 3 200
Deretter pr enhet  1 000

 I tillegg kommer gebyr etter pkt 5.1. eller 5.3.

Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt forskuddsvis.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:   Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene.

Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer:   For oppmålingsforretning over større sammenhengende parseller til landbruks-, allmenne fritids- og allmennyttige formål, samt annet type kart- og oppmålingsarbeide som ikke dekkes av regulativet, skal betaling skje etter anvendt tid.

 

Andre arbeider

  Gebyr 2019
For alle andre arbeider etter matrikkelloven betales etter medgått tid pr time 1 200
Øvrige måleoppdrag betales etter medgått tid pr time 1 200

Bredbåndstilbud i Nes kommune

 

Et grunnleggende bredbåndstilbud er viktig i forhold til den samfunnsmessige utviklingen, hvor flere nødvendige tjenester er basert på internettilgang. Kommunen har gjennomført undersøkelser som viser at det er flere steder hvor det ikke er et tilfredsstillende bredbåndstilbud for våre innbyggere.

Ulike typer bredbånd

Det finnes i dag tre typer bredbånd; mobilt bredbånd, trådløst bredbånd og fast bredbånd.

Mobilt bredbånd: Med dette menes at du er tilkoblet Internett via en mobil løsning. Det kan være mobiltelfon eller annen løsning som bruker mobilt nett.

Trådløs bredbånd: Dette er en løsning som er tilgjengelig med max 30 Mbit/s.

Løsning for bredbånd via satellitt finnes også, men det er en forholdsvis dyr løsning.

Fast bredbånd: Med fast bredbånd menes at man er tilkoblet Internett via en fast linje inn til huset, enten via det eksisterende linjenettet til fasttelefon, kabel-tv eller ved fibernett.

Alternativer for boliger uten fast bredbånd (ADSL/fiber)

Det finnes i dag noen tilbudtil de som ikke har et tilfredsstillende fast bredbåndstilbud via ADSL eller fiber i sine boliger. Dette er veiledende råd og informasjon om de muligheter som finnes. Nes kommune kan ikke anbefale enkelte leverandører fremfor andre.

Mobil løsning

En mulig løsning er bredbåndskommunikasjon via det mobile telenettet, det vil si at man benytter internett via mobilnettet (2G, 3G, 4G eller 5G). I dag finnes det mobile bredbåndsløsninger med hastighet opptil 300 Mbit/s (teoretisk), forventet opptil 100 Mbit/s. Hastighet varierer etter kapasitet og andre forhold. Opplevd hastighet varierer etter abonnement og andre forhold, bla. avstand til basestasjon.

Svakheten med mobilt bredbånd er at signalene kan svekkes innendørs på grunn av byggematerialer som hindrer mobile signaler å trenge gjennom vegger og vinduer. Det finnes imidlertid antenneløsninger for den mobile bredbåndsruteren som kan monteres utendørs på boligen. Dersom det er god dekning utendørs og dårlig innendørs kan, bør man undersøke om bredbåndsruteren støtter utendørs antenner. En utendørs antenne kan bedre signalene innendørs. Disse koster fra kr. 1.500,- + montering.

Hvordan er den mobile dekningen ved min bolig?

I Norge er det på nåværende tidspunkt tre leverandører av mobilt bredbånd; Telenor, Telia og ICE. Det finnes også andre leverandører av mobile tjenester som leier plass hos disse tre. Leverandørene har utarbeidet dekningskart hvor man kan søke opp sin adresse og se hvordan deres tilbud er og hvilken kapasitet som tilbys. Dekningskartene finnes på følgende nettsider:

https://www.telenor.no/privat/dekning/

https://telia.no/dekningskart

https://www.ice.no/private/coverage/

Trådløst bredbånd

Trådløs bredbånd kan være et greit alternativ i områder hvor det ikke finnes andre muligheter for bredbånd, men det kreves at man har fri sikt til senderen som står på Mistberget i Eidsvoll for å få maksimal kapasitet ved nedlasting.

Prosjekt for utbedring av mobilt bredbånd i kommunen

Nes kommune fikk høsten 2017 tildelt midler til bredbåndsutbygging fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Kommunestyret vedtok 24.oktober 2017 at det skal prioriteres utbygging av mobilt bredbånd i områdene Østgård, Bodding, Togstad og Røa. Samtidig ble det også vedtatt at det skal tilrettelegges for videre teknologisk utvikling.

Prosjektkontoret er i gang med planleggingsarbeid for utbygging av mobilmaster / basestasjoner. Dette vil kunne gi bedre mobildekning for mange beboere i de aktuelle områdene.

Mobilmast Kvernberget i Vormsund

Bildet ovenfor viser en mobilmast på Kvernberget i Vormsund.

Ved spørsmål tilknyttet utbyggingsprosjektet for mobilmaster og basestasjoner, ta kontakt med prosjektkontoret ved prosjektleder Jan Roar Eilertsen på tlf. 992 30 255.

Fiberutbygging

Kommunen er kjent med at det er enkelte private bredbåndleverandører som legger fiber i enkelte områder av kommunen. Det finnes imidlertid ikke en total oversikt over hvilke områder dette gjelder, og kommunen anbefaler derfor å ta kontakt med disse ved forespørsel om fiber i ditt nærområde.

Kommunen er kjent med at følgende leverandører legger fiber enkelte steder i Nes:

Eidsiva Bredbånd

Viken fiber

Broadnet

Homenet

Utvikling av dagens rutiner

Nes kommune arbeider for å videreutvikle dagens rutiner og systemer for tilrettelegging av teknologisk utvikling i kommunen.

Som et ledd i tilrettelegging for en fremtidsrettet teknologisk utvikling har kommunen startet opp et arbeid for å forbedre dagens rutiner i forbindelse med koordinering av gravearbeider og legging av trekkerør. Graving av fiber er kostbart og kommunen utbygger ikke i egen regi, men ønsker å tilrettelegge for at det skal legges trekkerør ved gravearbeider i kommunen.

Ved spørsmål om dekningstilbud og kapasitet, ta kontakt med avdelingsleder Teknikk,  Solvar Sollied Hanssen, tlf  47902276.

 


Publisert: 10.10.2016 10:45:52
Sist endret: 10.10.2016 10:46