Innhold

Oppdatering av kommuneplanen

Nes kommune har igangsatt arbeid for å gjennomføre et begrenset vedlikehold av gjeldende kommuneplan. Hensikten med planvedlikeholdet er primært å korrigere kommuneplanens arealdel 2015-2030, slik at den blir et funksjonelt styringsverktøy. Som en del av planvedlikeholdet skal det også foretas en oppstramming av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030. Det forestående planvedlikeholdet av kommuneplanen er et begrenset vedlikehold. Det innebærer forholdsvis få endringer, sett i forhold til en fullstendig rullering av kommuneplanen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 vedtok Nes formannskap i møte 11.12.18 (sak 187/18) å legge ut forslag til kommuneplanen til offentlig ettersyn og høring.

Her kan du lese mer om hva som foreslås endret.

 

Innkomne innspill til planforslaget:

Bane NOR

Direktoratet for mineralforvaltning

Fenstad Vel

Fylkesmannen i Oslo og Viken - Samordnet høringsinnspill

Kåre Ruud mfl.

Ruter

Årnes Vel

 

Kommunedelplan for Årnes 2019-2030

Protokoll fra kommunestyrets behandling av kommunedelplan for Årnes 18. juni 2019 (PS 65/19)

Saksframlegg- Sluttbehandling av kommunedelplan for Årnes- Kommunestyret 18. juni 2019 (PS 65/19). 

Presentasjon fra Kommunestyrets møte 23. april om muligheter for Årnes brygge og Høieområdet

Høringsuttalelser 

Forslag til kommunedelplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden  26. mars – 25. mai 2018. Innspillene er samlet og består av 5 deler (om lag 50 innspill) og kan leses i pdf filene I-V under.

I II III IIII V

Høringsforslag kommunedelplan for Årnes 2017-2030 

Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for Årnes. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte 13.03.2018 (sak 46/18) Høringsforslag kommunedelplan for Årnes  med tilhørende dokumenter.

Vedtatt planprogram kommunedelplan for Årnes 2017-2030

Kommunestyret fattet i møte 26.09.17 (sak 107/17) følgende vedtak: "Planprogram for kommunedelplan for Årnes datert 22.8.2017, vedtas med hjemmel i plan og bygningslovens §§4-1 og 11-13".

Her finner du vedtatt planprogram for kommunedelplan for Årnessaksprotokoll fra kommunestyrets behandling samt saksframstilling.

Rådmannens vurdering av innkomne innspill til planprogram for kommunedelplan for Årnes her .

Mer om arbeidet med revidering av kommunedelplan for Årnes

Øvrig kunnskapsgrunnlag

Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet i Årnes (2016)

Rapport fra konseptworkshop om Årnes sentrum (2017) 

Tidligere kommunedelplan for Årnes 2009-2021 ble vedtatt av kommunestyret 16.6.2009, planen er nå erstattet av kommunedelplan for Årnes 2019-2030, vedtatt i kommunestyret 18.6.2019.

Kommunedelplan for Årnes 2009-2021

Plankart for kommunedelplan for Årnes 2009-2021

Planfaglig vurdering med konsekvensutredning 2009-2021

Stedsanalyse Årnes (2007)

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Nes kommune har med støtte fra Akershus fylkeskommune utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det ligger sterke politiske føringer både fra statlige og regionale myndigheter om at enhver kommune skal ha oversikt over regionalt og lokalt viktige kulturminner. Nes har ikke tidligere hatt en slik plan, og behovet for å kartlegge verneverdige kulturminner i kommunen var betydelig.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 2017-2030 kan leses her. Planen ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.11.2017 (sak 14/63). Papirutgave av planen er tilgjengelig på Nes rådhus, servicetorget og Nes bibliotek.

 Kommunedelplanen er kommunens kulturminneplan, og er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan etter plan og bygningsloven. Dette er den første planen med tematikken kulturminner og kulturmiljøer. I forkant av utarbeidelsen ble det foretatt en registrering av kulturminner i Nes. Dette arbeidet ble gjennomført somrene 2015 og 2016. I etterkant av registreringsarbeidet ble det valgt ut viktige områder og kulturminner som i planen er gjengitt som forslag til hensynssoner. Utvelgelsen ble foretatt med medvirkning fra blant annet historielagene i Nes.

Formålet med planen er å legge til rette for en enklere forvaltning og formidling av kulturminner i Nes. Kommunen er i vekst, og utbygging legger press på eksisterende bygninger og landskap. Kulturminner er en ikke fornybar ressurs og planen skal derfor bidra til at viktige kulturminner ivaretas slik at fremtidige generasjoner kan ha glede og nytte av dem. 

Vil du vite mer om hva et kulturminne er og hvilke aktører som finnes innen kulturminnevernet kan du lese mer ved å klikke her 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019- 2030

Kommunedelplan for klima, energi og miljø med plandel 2019-2030 og tiltaksdel 2019-2020 ble enstemmig vedtatt av Nes kommunestyre i møte den 28. mai 2019 (sak 44/19). Saksprotokoll fra behandlingen og saksframlegg her.

 I samme sak ble det vedtatt at Nes kommune fra 2020 skal utarbeide et årlig klimaregnskap for egen virksomhet. Videre oppfølging av dette vil avklares i arbeidet med budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

Innhold i planen

Kommunedelplan for klima, energi og miljø skal legges til grunn for kommunens arbeid, og består av en plandel og en tiltaksdel.

 Det er satt følgende hovedmål for Nes kommunenes klima- og energiarbeid frem mot 2030:

  • Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået innen 2030.
  • Hensynet til energi, klima og klimatilpasning skal være sentrale premisser i fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter.

 I tillegg til hovedmål er det utarbeidet delmål til temaene areal og transport, kommunal drift, landbruk, forbruk og avfallshåndtering, klimatilpasning og miljø.

 Tiltaksdelen er satt opp for å nå hovedmål og delmål. Ansvar og delansvar for oppfølging av ulike tema er i all hovedsak lagt til Nes kommune. I tillegg forutsetter dette samarbeid og bidrag fra enkelte eksterne aktører. Målsettingene og tiltakene vil vurderes i forbindelse i kommende års budsjett - og økonomiplanprosesser, for å sikre gjennomføringen av tiltaksdelen.

Tidspunkt for rullering av kommunedelplanen for Klima, energi og miljø vurderes i forbindelse med arbeidet med kommunens planstrategi som det nye kommunestyret skal vedta innen ett år etter lokalvalget.

Utgått plan: Energi og klimaplan 2011-2020

 

Kommuneplanens arealdel 2015-2030

Arealdelens bestemmelser og retningslinjer

Plankart (pdf)

Temakart avkjørsler

Temakart avviksområde støy

Temakart fjernvarmeanlegg og konsesjonsområde

Temakart flom

Temakart høyspent

Temakart marin grense

Planbeskrivelse

Hva er en kommuneplan og en kommunedelplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel (teksthefte) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

En kommunedelplan er som en kommuneplan, en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område med tilhørende kartdel og bestemmelser, det kan også være en tematisk kommunedelplan.

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Samfunnsdelen er grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn. Hensikten med det siste er å beskrive sammenhengen mellom de langsiktige mål og strategier som trekkes opp i samfunnsdelen, og de fysiske konsekvensene som skal gjenspeiles i arealkartet. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kontakt

Telefon: 63 91 10 00

E-post: Nes Postmottak postmottak@nes-ak.kommune.no

 

 

 

 


Publisert: 31.05.2017 09:10:10
Sist endret: 26.03.2019 13:59