Kommuneplan og kommunedelplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanens arealdel 2015-2030

Arealdelens bestemmelser og retningslinjer

Plankart (pdf)

Temakart avkjørsler

Temakart avviksområde støy

Temakart fjernvarmeanlegg og konsesjonsområde

Temakart flom

Temakart høyspent

Temakart marin grense

Planbeskrivelse

Hva er en kommuneplan og en kommunedelplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel (teksthefte) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

En kommunedelplan er som en kommuneplan, en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område med tilhørende kartdel og bestemmelser, det kan også være en tematisk kommunedelplan.

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Samfunnsdelen er grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn. Hensikten med det siste er å beskrive sammenhengen mellom de langsiktige mål og strategier som trekkes opp i samfunnsdelen, og de fysiske konsekvensene som skal gjenspeiles i arealkartet. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplan for Årnes 

Gjeldende kommunedelplan for Årnes ble vedtatt av Kommunestyret 16.6.2009. Planen er under revidering, men gjelder inntil ny er vedtatt.

Kommunedelplan for Årnes 2009-2021

Plankart for kommunedelplan for Årnes 2009-2021

Planfaglig vurdering med konsekvensutredning 2009-2021

Stedsanalyse Årnes (2007)

Høringsinnspill og merknader etter offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Årnes 2017-2030

Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for Årnes. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte 13.03.2018 (sak 46/118) Høringsforslag til kommunedelplan for Årnes  med tilhørende dokumenter.

Forslag til kommunedelplan lå ute til  høring og offentlig ettersyn i perioden  26. mars – 25. mai 2018. Innspillene er samlet og består av 5 deler (om lag 50 innspill) og kan leses i pdf filene I-V under.

I II III IIII V

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fremmet innsigelse mot enkelte deler av planforslaget, og kommunen vil gå i dialog og forhandle om løsninger. I tiden fram mot politisk behandling av endelig planforslag vil administrasjonen oppsummere alle innspillene og kommentere disse, vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok og på den bakgrunn vurdere behov for endringer av planforslaget.

 

Mer om arbeidet med revidering av kommunedelplan for Årnes

Øvrig kunnskapsgrunnlag

Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet i Årnes (2016)

Rapport fra konseptworkshop om Årnes sentrum (2017) 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Nes kommune har med støtte fra Akershus fylkeskommune utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det ligger sterke politiske føringer både fra statlige og regionale myndigheter om at enhver kommune skal ha oversikt over regionalt og lokalt viktige kulturminner. Nes har ikke tidligere hatt en slik plan, og behovet for å kartlegge verneverdige kulturminner i kommunen var betydelig.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 2017-2030 kan leses her. Planen ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.11.2017 (sak 14/63). Papirutgave av planen er tilgjengelig på Nes rådhus, servicetorget og Nes bibliotek.

 Kommunedelplanen er kommunens kulturminneplan, og er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan etter plan og bygningsloven. Dette er den første planen med tematikken kulturminner og kulturmiljøer. I forkant av utarbeidelsen ble det foretatt en registrering av kulturminner i Nes. Dette arbeidet ble gjennomført somrene 2015 og 2016. I etterkant av registreringsarbeidet ble det valgt ut viktige områder og kulturminner som i planen er gjengitt som forslag til hensynssoner. Utvelgelsen ble foretatt med medvirkning fra blant annet historielagene i Nes.

Formålet med planen er å legge til rette for en enklere forvaltning og formidling av kulturminner i Nes. Kommunen er i vekst, og utbygging legger press på eksisterende bygninger og landskap. Kulturminner er en ikke fornybar ressurs og planen skal derfor bidra til at viktige kulturminner ivaretas slik at fremtidige generasjoner kan ha glede og nytte av dem. 

Vil du vite mer om hva et kulturminne er og hvilke aktører som finnes innen kulturminnevernet kan du lese mer ved å klikke her 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø

Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for klima, energi og miljø. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte 12.6.2018 (sak 95/18).

Kommunedelplan for klima, energi og miljø skal legges til grunn for kommunens klima- og energi arbeid. 

Forslag til overordnede mål for Nes kommunenes klima- og energiarbeid frem mot 2030:

  • Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i forhold til 2009-nivået innen 2030.
  • Hensynet til energi, klima og klimatilpassing skal være sentrale premisser i fremtidige kommuneplaner og andre plandokumenter.

I tillegg til hovedmålene er det utarbeidet delmål til de sentrale temaene areal og transport, kommunal drift, landbruk, forbruk og avfallshandtering, klimatilpassing og miljø.

Tiltaksdelen er satt opp for å nå kommunens hovedmål og delmål. Denne skal vare dynamisk, og behov for rullering vurderes annet hvert år. Ansvar og delansvar for oppfølging av ulike tema er i all hovedsak lagt til Nes kommune.

Høringsperioden er nå avsluttet og alle innkomne merknader og innspill vil gjennomgås og vurderes. Planforslaget vil kunne justeres i etterkant av høringen.Kommunedelplanen forventes vedtatt av kommunestyret tidlig i 2019.

Høringsutkast kommunedelplan for klima energi og miljø - plandel datert 16.5.2018

Høringsutkast kommunedelplan for klima energi og miljø - tiltaksdel datert 16.5.2018

Saksframlegg behandlet i Formannskapet 12.6.2018

Saksprotokoll i Formannskapet 12.6.2018

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for klima, energi og miljø 2017-2023. Fastsatt i Formannskapets møte 15.3.2016 (sak 33/16).

Gjeldende energi og klimaplan 

Nes kommunes gjeldene «Energi- og klimaplan 2011-2020» ble vedtatt av kommunestyret 24.5.2011. Dette er den første klima- og energiplanen utarbeid et for Nes kommune. Energi- og klimaplan 2011-2020 består av faktagrunnlag, framskriving og tiltaksplan. Planen er under revidering, men gjelder inntil ny er vedtatt.

Kontakt

Telefon: 63 91 10 00

E-post: Nes Postmottak postmottak@nes-ak.kommune.no

 

 

 

 


Publisert: 31.05.2017 09:10:10
Sist endret: 31.05.2017 09:10