Kommuneplan og kommunedelplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanens arealdel 2015-2030

Arealdelens bestemmelser og retningslinjer

Plankart (pdf)

Planbeskrivelse

Hva er en kommuneplan og en kommunedelplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel (teksthefte) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

En kommunedelplan er som en kommuneplan, en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område med tilhørende kartdel og bestemmelser, det kan også være en tematisk kommunedelplan.

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Samfunnsdelen er grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn. Hensikten med det siste er å beskrive sammenhengen mellom de langsiktige mål og strategier som trekkes opp i samfunnsdelen, og de fysiske konsekvensene som skal gjenspeiles i arealkartet. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplan for Årnes 

Gjeldende kommunedelplan for Årnes ble vedtatt av Kommunestyret 16.6.2009. Planen er under revidering, men gjelder inntil ny er vedtatt.

Kommunedelplan for Årnes 2009-2021

Plankart for kommunedelplan for Årnes 2009-2021

Planfaglig vurdering med konsekvensutredning 2009-2021

Stedsanalyse Årnes (2007)

Revidering av kommunedelplan for Årnes

Kommunestyret fattet i møte 26.09.17 (sak 107/17) følgende vedtak:

"Planprogram for kommunedelplan for Årnes datert 22.8.2017, vedtas med hjemmel i plan og bygningslovens §§4-1 og 11-13".

Det videre plan og utredningsarbeidet vil foregå høst 2017, og et høringsutkast til ny kommunedelplan for Årnes skal etter planlagt framdrift legges ut til offentlig ettersyn januar/ februar 2018.

Her finner du vedtatt planprogram for kommunedelplan for Årnes, saksprotokoll fra kommunestyrets behandling samt saksframstilling.

Rådmannens vurdering av innkomne innspill til planprogram for kommunedellan for Årnes  kan du lese ved å klikke på lenken.

Eventuelle spørsmål til arbeidet med rullering av kommunedelplanen kan rettes til kommunalsjef Elisabet Frøyland tlf. 911 68 699 eller planrådgiver Camilla Smedsrud tlf. 928 00 194.

 

I medhold av plan- og bygningsloven ble det i juni 2017 varslet igangsetting av arbeid med rullering av kommunedelplan for Årnes og et forslag til planprogram ble sendt på høring. Det ble invitert til å komme med merknader til varsel om oppstart av planarbeidet, og med kommentarer og innspill til planprogrammet innen 1. august 2017.

I løpet av høringsperioden kom det inn i alt 17 høringsuttalelser fra offentlige instanser, lag og foreninger, velforeninger og private interessenter. Her kan du  lese innkomne høringsuttalelser til forslag til planprogram for kommunedelplan for Årnes.  Innspill mottatt etter at rådmannens saksfremlegg ble publisert vil følge planprosessen videre.

Kommunestyret fastsetter planprogram for kommunedelplan for Årnes (sak 107/17) i sitt møte 26. september 2017. Rådmannens saksfremlegg med vedlegg kan du lese ved å klikke på lenkene under

 

Formannskapet vedtok oppstart av planarbeid og utleggelse av forslag til planprogram for kommunedelplan for Årnes i møte 23.5.2017, sak 46/17. Hensikten med planarbeidet er å fastsette mål og rammer for utvikling av Årnes.

Høringsdokumentene kan du lese ved å klikke på lenkene under:

I tillegg til digital publisering på nettsiden er høringsdokumentet lagt ut for gjennomlesing i servicetorget på Nes rådhus, samt i Nes bibliotek. Ta kontakt med planavdelingen v/ rådgiver Camilla Smedsrud på e-post eller tlf. 63 91 12 28 ved behov for ytterligere informasjon. Gi også beskjed om du har behov for å få tilsendt dokumentene per post.

Høringsfrist er satt til 1. august 2017. Høringsinnspill kan avgis i kommunens høringsportal eller ved å sende e-post til postmottak@nes-ak.kommune. Husk å merke ditt innspill med saksnr 2016/1109.

Kunnskapsgrunnlag

Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet i Årnes (2016)

Rapport fra konseptworkshop om Årnes sentrum (2017) 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Nes kommune er godt i gang med arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det ligger sterke politiske føringer både fra statlige og regionale myndigheter om at enhver kommune skal ha oversikt over regionalt og lokalt viktige kulturminner. Nes har ikke tidligere hatt en slik plan, så man ser behovet for å kartlegge verneverdige kulturminner i kommunen. Nes er i rask vekst og utvikling, noe som kan gå på bekostning av kulturminneverdiene i kommunen.

Planprosessen:

 
 Dato

 Aktivitet

25.11.2014

Formannskapet vedtok oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (saksnr 113/14)

22.06.2015

Arbeidet med registrering av kulturminner på eiendommer ble igangsatt                              

01.12.2015

Formannskapet vedtok å sende utkast til planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes kommune på høring (saksnr 103/15).

14.06.2016

Formannskapet fastsatte planprogram for kommundelplan for kutlruminner- og kulturmiljøer i møte 14.6.2016 (saksnr 16/77).

20.06.2016

Registrering av kulturminner på eiendommer i Nes gjenopptatt.

01.10.2016 Registreringsarbeidet avsluttet
08.11.2016

Orientering i  utvalg for teknikk, næring og kultur 8.11.2016.om status for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. 

21.03.2017

Orientering i utvalg for teknikk, næring og kultur 21.3.2017 om status og framdrift kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer.

30.03.2017
– 29.05.2017

Medvirkningsmøter med grunneiere berørt av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

20.06.2017

Formannskapet førstegangsbehandler planforslaget-  kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Sak 76/17.

   

Vil du vite mer om hva et kulturminne er og hvilke aktører som finnes innen kulturminnevernet kan du lese mer ved å klikke her 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø

Nes kommunes gjeldene «Energi- og klimaplan 2011-2020» ble vedtatt av kommunestyret 24.5.2011. Dette er den første klima- og energiplanen utarbeid et for Nes kommune. Energi- og klimaplan 2011-2020 består av faktagrunnlag, framskriving og tiltaksplan. Planen er under revidering, men gjelder inntil ny er vedtatt.

Gjeldende energi og klimaplan 

I henhold til planstrategi for Nes kommune 2012-2014 skulle oppstart/revisjon av klima- og energiplanen gjennomføres i 2014. Tidshorisonten  ble imidlertid forskøvet og formannskapet  vedtok den 3.2.2015 (sak 6/15) oppstart og organisering av arbeidet med kommunedelplanen for klima og energi. Formannskapet fastsatte i møte 15.3.2016 (sak 33/16)  planprogram for revisjonsarbeidet med navn kommunedelplan for klima, energi og miljø 2017-2023.

 

Kontakt

Telefon: 63 91 10 00

E-post: Nes Postmottak postmottak@nes-ak.kommune.no

 

 

 


Publisert: 31.05.2017 09:10:10
Sist endret: 07.12.2017 19:47