Kommuneplan og kommunedelplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneplanens arealdel 2015-2030

Arealdelens bestemmelser og retningslinjer

Plankart (pdf)

Planbeskrivelse

Hva er en kommuneplan og en kommunedelplan?

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av en samfunnsdel (teksthefte) og en arealdel.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

En kommunedelplan er som en kommuneplan, en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå. En kommunedelplan kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område med tilhørende kartdel og bestemmelser, det kan også være en tematisk kommunedelplan.

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Samfunnsdelen er grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den gir retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn. Hensikten med det siste er å beskrive sammenhengen mellom de langsiktige mål og strategier som trekkes opp i samfunnsdelen, og de fysiske konsekvensene som skal gjenspeiles i arealkartet. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunedelplan for Årnes 

Gjeldende kommunedelplan for Årnes ble vedtatt av Kommunestyret 16.6.2009. Planen er under revidering, men gjelder inntil ny er vedtatt.

Kommunedelplan for Årnes 2009-2021

Plankart for kommunedelplan for Årnes 2009-2021

Planfaglig vurdering med konsekvensutredning 2009-2021

Stedsanalyse Årnes (2007)

Høringsforslag kommunedelplan for Årnes 2017-2030

Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for Årnes. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte 13.03.2018 (sak 46/118) Høringsforslag til kommunedelplan for Årnes  med tilhørende vedlegg kan du lese ved å klikke deg inn her.

Mer om arbeidet med revidering av kommunedelplan for Årnes

Øvrig kunnskapsgrunnlag

Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet i Årnes (2016)

Rapport fra konseptworkshop om Årnes sentrum (2017) 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Nes kommune har med støtte fra Akershus fylkeskommune utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det ligger sterke politiske føringer både fra statlige og regionale myndigheter om at enhver kommune skal ha oversikt over regionalt og lokalt viktige kulturminner. Nes har ikke tidligere hatt en slik plan, og behovet for å kartlegge verneverdige kulturminner i kommunen var betydelig.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.11.2017 i sak 14/263.

Vedtatt kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 2017-2030 kan leses elektronisk her. Papirutgave av planen er tilgjengelig på Nes rådhus, servicetorget og Nes bibliotek.

 Kommunedelplanen er kommunens kulturminneplan, og er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan etter plan og bygningsloven. Dette er den første planen med tematikken kulturminner og kulturmiljøer. I forkant av utarbeidelsen ble det foretatt en registrering av kulturminner i Nes. Dette arbeidet ble gjennomført somrene 2015 og 2016. I etterkant av registreringsarbeidet ble det valgt ut viktige områder og kulturminner som i planen er gjengitt som forslag til hensynssoner. Utvelgelsen ble foretatt med medvirkning fra blant annet historielagene i Nes.

Formålet med planen er å legge til rette for en enklere forvaltning og formidling av kulturminner i Nes. Kommunen er i vekst, og utbygging legger press på eksisterende bygninger og landskap. Kulturminner er en ikke fornybar ressurs og planen skal derfor bidra til at viktige kulturminner ivaretas slik at fremtidige generasjoner kan ha glede og nytte av dem. 

Vil du vite mer om hva et kulturminne er og hvilke aktører som finnes innen kulturminnevernet kan du lese mer ved å klikke her 

Kommunedelplan for klima, energi og miljø

Nes kommunes gjeldene «Energi- og klimaplan 2011-2020» ble vedtatt av kommunestyret 24.5.2011. Dette er den første klima- og energiplanen utarbeid et for Nes kommune. Energi- og klimaplan 2011-2020 består av faktagrunnlag, framskriving og tiltaksplan. Planen er under revidering, men gjelder inntil ny er vedtatt.

Gjeldende energi og klimaplan 

I henhold til planstrategi for Nes kommune 2012-2014 skulle oppstart/revisjon av klima- og energiplanen gjennomføres i 2014. Tidshorisonten  ble imidlertid forskøvet og formannskapet  vedtok den 3.2.2015 (sak 6/15) oppstart og organisering av arbeidet med kommunedelplanen for klima og energi. Formannskapet fastsatte i møte 15.3.2016 (sak 33/16)  planprogram for revisjonsarbeidet med navn kommunedelplan for klima, energi og miljø 2017-2023.

 

Kontakt

Telefon: 63 91 10 00

E-post: Nes Postmottak postmottak@nes-ak.kommune.no

 

 

 


Publisert: 31.05.2017 09:10:10
Sist endret: 31.05.2017 09:10