Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gebyrregulativ 2019

 

  Gebyr 2019

Forslag til detaljreguleringsplan (inkl. vesentlig endring)

Fast minstepris (0 - 10 da), arealbeløp

90 000

Tillegg per da (fra 10 - 30 da), arealbeløp 1 700
Tillegg per da (fra 30 - 60 da), arealbeløp 1 200
Tillegg per da (over 60 da), arealbeløp 600
Mindre vesentlige endringer av regulerings- og bebyggelsesplaner (§ 12-14) 25 850

Avslag på reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner

Dersom forslaget trekkes før eller avslås ved 1.gangs behandling reduseres gebyret med 50% av fullt gebyr.

Beregningstidspunkt for plangebyr

Alle plangebyr beregnes i henhold til det gebyrregulativ som gjelder på det tidspunktet komplett
planforslag foreligger hos kommunen.

Tilleggsfakturering for planer med:

Konsekvensutredning 22 500
Innsigelse med mekling *16 500
* Faktureres etter endelig vedtak eller ved endelig avgjørelse av innsigelse. Gebyret er konstant uansett utfall.
Behandling av refusjonssaker  
Gebyr fastsettes etter en prosentsats på 1% som beregnes av godkjent regnskap.
Maks. gebyr 50 000

 

Generelt:  Gebyret er bygget opp av to elementer – et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. Areal regnes etter NS 3490 (bruksareal). I tillegg kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlede tiltaksklasse (fastsettes av kommunen etter forslag fra ansvarlig søker).

Kombinerte bygg:  Består bygget av flere funksjoner, beregnes gebyret etter den funksjon som har størst areal. I gebyrsatsene inngår også dekning av kostnader til byggetilsyn. Om lag 20 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. I tillegg til basisgebyr betales 18,00 kroner pr m² BRA (BYA der BRA ikke kan beregnes). For store bygg der gebyret blir urimelig høyt, tas tilleggsgebyr for halve arealet.

Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvar pbl § 20-2

 

 Basis-gebyr Betales pr  Gebyr 2019

§20-2a) Mindre tiltak på bebygd eiendom som garasjer, uthus og tilbygg

Tiltak

0-15m2

>15 m2

 

 

1 765

3 530

§20-2c) Midlertidige bygninger, kontruksjoner <2år

Tiltak 

som over

§20-2b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket Tiltak

4 000

+ kr 10 pr m2

Dispensasjoner

Ved flere dispensasjoner i samme sak, betales kun for en disp. (høyeste sats). Ikke gebyr for utvidelse av eksisterende bolig/hytte eller garasje/uthus i tilknytning til bolig i LNF-område.

  Betales pr  Gebyr 2019
Disp. som krever høring  Søknad 15 800
Mindre avvik fra reguleringsplan uten høring/politisk behandling Søknad 3 400
Øvrige dispensasjoner som kan avgjøres administrativt Søknad 3 400

Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1  

Søknad, prisjektering og utførelse av tiltak som skal forestås av forestak med ansvarsrett. Grunngebyr og variabelt gebyr kommer i tillegg. Saksbehandlingsgebyr gjelder pr bygning. Maksimalt gebyr pr bygning er kr 150 000, og pr søknad kr 500 000.

Tiltak med boenheter

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 og 3
Enebolig/fritidsbolig 13 000 15 000
Enebolig med hybel - /sokkeleilighet 14 100 16 000
Tomannsboliger 17 700 19 500
Andre småhus ( 3-4 boenheter), rekkehus og lignende 19 750 20 500
Boligblokker, terrassehus 37 500 46 800

 

 

Andre typer bygningstiltak

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 og 3
Garasje, uthus, naust, tilbygg/påbygg og brakker 5 000 6 000
Driftsbygninger 8 850 10 400

 

Næringsbygg og offentlige bygg

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 Tiltak kl.3
Industribygg 13 000 17 300 19 500
Lager 6 800 7 800 10 100
Bygning for renseanlegg, avfallshåndtering, vannforskyning 12 000 16 100 19 450
Kontor, forretningsbyff, administrasjonsbygg 18 300 23 700 28 100
Hotell - 32 200 37 400
Andre bygg for overnatting 14 000 17 150 20 800
Skoler, barnehager, idrettsbygg 18 400 23 800 29 100
Andre næringsbygg 13 000 17 100 22 880

 

Bruksendring og ombygging

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 Tiltak kl.3
 Ombygging / bruksendring <50% av totalt areal  6 250  9 000  10 400
 Ombygging / bruksendring >50% av totalt areal  8 200  12 000  15 600
 Bruksendring uten bygningsmessige endringer  4 200  6 250  8 300
 Ny boenhet  4 150  5 200  
 Sammenføyning av boenheter  2 100  3 100  

 

Fasadeendring

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2
Bolig - /fritidshus 1 350 1 450
Større bygg 2 600 2 700

 

Riving

Gebyrer gjelder bare der riving søkes separat og det betales kun basisgebyr uten tillegg for areal

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2
Bygg/konstruksjon/anlegg <50m2 5 000 7 500
Bygg/konstruksjoner/anlegg 51-100 m² 2 000 3 000
Størrebygg/konstruksjoner/anlegg >100 m² 4 700 7 000

 

Tekniske innstallasjoner

Gjelder der installasjoner søkes separat

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 og 3
Brann- og nødlysanlegg 4 500 6 000
Mindre anlegg (sanitær, ventilasjon, heis (i eksisterende bygg, små avløpsanlegg, pipe, ildsted m.v) 3 000  4 000 
Større vann- og avløpsanlegg (flere bruke enheter) 9 000 11 000

 

Andre typer tiltak

Kun basis-gebyr Betales pr  Gebyr 2019
Tiltaksplaner (forurensning i grunnen) Tiltak 3 000
Innhegning mot veg, levegg Tiltak 1 550
Pipe, fasadeendring, basseng, støttemur, enkelt skilt eller reklame Tiltak 3 000
Skiltplan med flere enn to skilt Søknad 8 900
Masseuttak, større utomhusanlegg   8 000

 

Deling

Kun basis.gebyr Betales pr Gebyr 2019
I uregulert område Søknad 7 000
I regulert område der grenser ikke er fastlagt

Søknad

+ pr tomt (gbnr)

4 000

1 000

Deling der tomteinndelingen fremgår av reguleringsplan Søknad 1 300
Arealoverføring Søknad 4 500

 

Endringssøknader

  Gebyr 2019
Mindre endringer (reviderte tegninger / høyder, endring av ansvarsrett) 2 500
Større endringer* 4 000

 *Er endringene så store at det medfører full gjennomgang av saken ilegges nytt saksbehandlingsgebyr.

 

Sakkyndig bistand eller tekniske prøver pbl § 25-2:   Der utført tilsyn viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Til dekning kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

Ulovlig tiltak: Kommunen kan kreve dekket sine utgifter til sakkyndig bistand. 

 

 

 

For arbeider som krever tinglysning, grunnboksutskrift og lignende, faktureres de faktiske kostnadene kommunen har ved dette i henhold til gjeldende satser

Oppretting av grunneiendom og festegrunn, samt arealoverføring

  Gebyr 2019
Areal fra 0 - 2000 m² - endret intervall 19 000

Tillegg for areal utover 2000 m²: tillegg pr påbegynt dekar. Svært store eiendommer faktureres etter medgåtte timer jf pkt 1.8

1 500

 

Ved opprettelse av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning:

   2019
For en enhet 0 %
For 2 - 4 enheter (rabatt pr enhet) 50 %
For 5 - 10 enheter (rabatt pr enhet) 60 %
For ytterligere enheter (rabatt pr enhet) 70 %

 

Klarlegging av grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

  Gebyr 2019
For inntil 2 punkter 7 800
For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 800
Der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning:  
For inntil 2 punkter 6 800
For overskytende grensepunkter, per punkt  1 500

Større eiendommer faktureres etter medgåtte timer jf. pkt 1.8

 

 

 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

  Gebyr 2019
Pr seksjon 9 000

 

Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordning:

  2019
For 1. og 2. uteareal 0 %
For 3. og 4. uteareal, rabatt pr uteareal 30 %
For 5. til 10. uteareal (rabatt pr uteareal) 50 %

 

Grensejustering og arealoverføring 

  Gebyr 2019
Pr. søknad  9 000

 Der grensen ikke er klarlagt, betales i tillegg gebyr for klarelegging av grense.

 

Matrikkelbrev

  Gebyr 2018
Matrikkelbrev under 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350

 

Matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  Gebyr 2019
Grunnbeløp for 1. enhet 3 200
Deretter pr enhet  1 000

 I tillegg kommer gebyr etter pkt 5.1. eller 5.3.

Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt forskuddsvis.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:   Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene.

Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer:   For oppmålingsforretning over større sammenhengende parseller til landbruks-, allmenne fritids- og allmennyttige formål, samt annet type kart- og oppmålingsarbeide som ikke dekkes av regulativet, skal betaling skje etter anvendt tid.

 

Andre arbeider

  Gebyr 2019
For alle andre arbeider etter matrikkelloven betales etter medgått tid pr time 1 200
Øvrige måleoppdrag betales etter medgått tid pr time 1 200

 

Seksjonering

  Gebyr 2019
Minstepris, inntil 2 seksjoner 7 000
Sameier inntil 20 seksjoner, tillegg pr seksjon over 2 1 000
Sameier med flere enn 20 seksjoner, tillegg pr. seksjon over 20 700

 

Reseksjonering

 Reseksjonering hvor fellerareal ikke berøres 5 000
Tillegg pr. seksjon over 2 500
 Reseksjonering hvor fellesareal berøres 10 000
Tillegg pr. seksjon over 1 600

 

Fellingsavgifter for hjortevilt

 

  Gebyr 2019
Gebyr for leie av grevlingfelle 600
Gebyr for fangst av grevling 500
Fellingsavgift elg, voksen 537

Fellingsavgift elg, kalv             

316
Fellingsavgift hjort, voksen 411
Fellingsavgift hjort, kalv 249

 

Øvre rammer fastsettes av stortinget i statsbudsjettet. Fellingsavgiften betales etterskuddsvis for felte dyr.

 

 

 

Landbruksdepartementets forskrift av 29. desember 1993. Sist endret 6.Juni 1995

Gebyr 2019

Endring

Endring i %

Jf. Forskrift 14.desember 2011 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (sist endret 22.09.14) er det fastsatt maksimalt gebyr i § 2

Konsesjonssaker

Behandling av konsesjonssaker 

 

5 000
0

0 %

Delingsamtykker
Behandling av søknader om deling etter jordloven, per sak 2 000 0 0 %
Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats, betales gebyr som nevnt i første og andre ledd.

Økning i gebyrene krever endring av forskriften

Gebyrer for behandling av konsesjonssaker og delingssaker

Landbruksdepartementets forskrift av 29. desember 1993. Sist endret 6.Juni 1995  

Jf. Forskrift 14.desember 2011 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (sist endret 22.09.14) er det fastsatt maksimalt gebyr i § 2

Konsesjonssaker

  Gebyr 2019
Behandling av konsesjonssaker 5 000

 

Delingssamtykker

  Gebyr 2019
Behandling av søknader om deling etter jordloven, pr sak 2 000

Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for enkel / kurrante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats betales gebyr som nevnt i første og andre ledd.

Økning av gebyrene krever endring av forskriften.

Gebyrer for utarbeiding av planer ved landbrukskontoret

Skog

Skogbruksplan, etterbestillingbruk

  Pris inkl. mva Pris eksl. mva
Eiendom opp til 200 dekar* 800 640
Eiendom over 500 dekar* 1 600 1 280

*Ved komplekse bestillinger faktureres det etter medgått tid.

 

Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven

Fastsatt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning § 2-12 for behandling av tiltaksplan, § 11-4 for behandling av søknad etter §§ 12-4, 13-4 og 15-4 og § 15A-4 om påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet.

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og graverarbeid

  Gebyr 2018
Tiltaksplan                                             3 500

Utslippstillatelse

Med anlegg menes ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. Med pe menes personekvivalenter, jf. forurensningsforskriften § 11-3, bokstav m.

  Gebyr 2018
Utslippstillatelse for anlegg under 50 pe 3 500
Utslippstillatelse for anlegg fra 50-2000 pe 7 000

 

Oljeholdig avløpsvann og påslippstillatelse

  Gebyr 2018
Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann 3 500
Påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomhet 3 500

 

Kontroll og tilsyn

Med kontroll og tilsyn menes dokumentkontroll/oppfølging av serviceavtaler og/eller fysisk kontroll og tilsyn.

  Gebyr 2018
Kontroll/tilsyn av tiltaksplan vedr. forurenset grunn 3 000
Kontroll/tilsyn for anlegg mindre enn 50 pe 3 000
Kontroll/tilsyn for anlegg mindre enn 2 000 pe 14 000
Kontroll/tilsyn av anlegg med oljeholdig avløpsvann 3 000
Kontroll/tilsyn av påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomhet 3 000

Avslag

Søknader som avslås gebyr, belegges med 50% av fullt gebyr.

 

 

Eiendomsopplysninger/geodata

Kart og eiendomsoppgaver* Pris inkl. mva
Produksjon og oversendelse av situasjonskart* 1350
Meglerpake for bebygd eiendom* 3421
Elektronisk utskrift fast eiendom, matrikkelutskrift og kartutsnitt* 643
Ortofoto* 359
Forenklet energimerke, komplett info* 295
Naboliste med valg* 375
Eiendomskart med grenser* 400
Detaljerte kart og ortofoto* Beregnes
Nabolagsprofil, hytteprofil* 625
Omsetningsrapport* 95

* Bestilles fra https://infoland.ambita.com

 

  Pris inkl. mva

Gebyrer for temakart, minstepris. Ved større oppdrag faktureres for medgått tid kr 1.250,-
pr påbegynt time

1083

Gebyrr for utstedelse av andre kart som ikke skal brukes i gebyrbelagte søknader

313

Gebyr for salg av digitalt grunnkart over internett pluss kr 6 pr. dekar

1250

Statens satser

    Pris inkl. mva
Utarbeidelse av matrikkelbrev

Inntil 10 sider

Over 10 sider

175

350

Tinglysningsgebyr Iht statens regulativ 525
Rettsgebyr Iht statens regulativ 1049

Behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven

  Pris inkl. mva
Søknad om konsesjon ved erverv av landbrukseiendom  5000
Behandling etter jordloven §12 2000

 

Der det i medhold av plan eller vedtekt stilles krav til antall parkeringsplasser, og disse ikke lar seg innfri, kan tiltaket fristilles fra parkeringskravet ved frikjøpsavtale

  Gebyr 2018
Gateparkering 80 000
Langtidsparkering 35 000

Betalingstidspunkt

Alle gebyrer i regulativet faktureres i økonomisystemet "UBW-Agresso"

Urimelige gebyrer

Dersom gebyret åpenbart er urimelig, kan rådmannen fastsette et passende gebyr. I spesielle tilfeller kan næringsutvalget etter søknad redusere gebyret.

Tidspunktet for gebyrfastsettelsen

Gebyret skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon.

Klage

Vedtak etter søknad om reduksjon av ilagt gebyr er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler, og kan påklages til Fylkesmannen.

En eventuell klage sendes kommunen.

Satser per måned for foreldrebetaling i kommunale barnehager

Gjeldende fra 01.01.2019:

1/2 plass vekselvis 
2 og 3 dager pr uke

2 dager pr uke

3 dager pr uke 4 dager pr uke 5 dager pr uke
1 645 1 316 1 973 2 631 2 990

Redusert foreldrebetaling, 6 % av husholdningens person- og kapitalinntekt, under 533 500 kr

Betaling 11 måneder i året, perioden 1/7 - 31/7 er betalingsfri.

Søskenmoderasjon:

 • 30 % moderasjon for barn nr. 2
 • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Det gis samme type søskenmoderasjon til foreldre med privat barnehageplass.

 

Kost - per måned
1/2 plass 2 dager pr uke 3 dager pr uke 4 dager pr uke 5 dager pr uke
160 132 183 263 308

Egenandeler og priser for SFO

Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) pr måned

Gjeldende fra 01.01.2019

  PRIS
Hel plass, over 12 timer pr uke 3 085
Halv plass, under 12 timer pr uke 1 970
Mat, uansett plasstype 195
SFO i ferier og fridager, pr halvår 1 143

Søskenmoderasjon:

 • 30 % moderasjon for barn nr. 2
 • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Egenandeler og priser for helse- og omsorgstjenester

Med hjemmel i 2011-12-16 nummer 1349, forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

(Priser merket med * justeres i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester per 01.01.19.)

 

Praktisk bistand

Betaling for praktisk bistand/praktisk bistand og opplæring innkreves etter følgende inntektsgrenser:

Husstandens netto inntekt Betaling pr time, kroner.

Abonnement pr måned, kroner.

År 2019 2018 2019 2018
Inntil 2 G 0 0

*205

* 205

2 G - 3 G

180

175

483

470

3 G - 4 G

188

183

1 223

1 190

4 G - 5 G

208

202

1 879

1 828

Over 5 G

283

275

2 771

2 696

1G = Grunnbeløp i Folketrygden, 96.883 kroner pr 01.05.18 (endres 01.05.19)

Dag-/nattopphold

Dag-/nattopphold betales med * 80 kroner pr dag/natt.

Dagsenter

Dagsenter betales med 130 kroner pr dag. 

Kortidsopphold i institusjon

Korttidsopphold betales med * 160 kroner pr døgn.

Leirvegen bosenter

Pris i 2019 er 8 167 kroner pr måned. 

Kostabonnement 4 610 kroner pr måned,

Vask av tøy 500 kroner pr måned.

Trygghetsalarm

For trygghetsalarm betales det 360 kroner pr måned.

For trygghetsalarm m/kommunalt SIM-kort betales det 350 kroner per måned.

Installasjon av alarm, engangsgebyr 797 kroner. Flytting av alarm til ny adresse, gir et gebyr på 267 kroner.

Husleie omsorgsboliger

Justeres i samsvar med konsumprisindeksen per 15.11.2019.

Pris i 2019 er 6 749 kroner pr måned. Økningen gjelder kun for de som har leid bolig i over ett kalenderår.

Mat til hjemmeboende

Hovedrett 82 kroner pr porsjon inklusiv dessert i helgen. 

Vaskeritjenester

Mottakere av hjemmetjenester betaler 36 kroner (inkl mva)  pr kilo for vask av tøy.

Transport til / fra dagtilbud

Transport til / fra dagtilbud betales med 34 kroner pr tur. 

Kommunaltekniske huseiergebyrer

 

 

Pris inkl. mva

Vann

Normalsats, inntil 200m²

18 032

 

Pr overskytende m²

91

 

Begrenset oppad til kr 50 000 per enhet

 

Avløp

Normalsats, inntil 200m²

18 934

 

Pr overskytende m²

94

 

Begrenset oppad til kr 50 000 per enhet

 

Årsgebyr

 

Pris inkl. mva

Vann

Abonnementsgebyr

1 392

 

Forbruksgebyr per m³

25

 

Vannpost fritidseiendommer

1 360

Avløp

Abonnementsgebyr

1 435 

 

Forbruksgebyr per m³

25 

Vannmåler

 

Pris inkl. mva

Målerleie

282

Gebyr for avstenging og gjenåpning av vann

1 459

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler

1 840

 Tømming av slamavskillere (septik)

 

Pris inkl. mva

Administrasjonsgebyr/tilsynsgebyr

1 000

Slamavskillere, tette tanker mv t.o.m. 4 m³

885

Årlig tillegg per m³ for abonnement, med tanker
større enn 4 m³

523 

Tillegg for abonnement som ønsker tømming hvert
år, dvs. utenom turnus

1 471 

Årlig gebyr for gråvannstanker

986

Spyling av privat avløp

 

 Pris inkl. mva

Innenfor normal arbeidstid - pr. påbegynt time pr. person

775

Utenfor normal arbeidstid  - pr. påbegynt time pr. person

1 550

 

Pris inkl. mva

Feiing

310

Tilsynsgebyr fyringsanlegg 

207 

Feiing/tilsyn delt 60/40 

 


 

 

 

andel av fraksjonsgebyr  Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

 

1 620

1 296

Våtorganisk avfall 140 liter

  286 229

Våtorganisk avfall 240 liter

  491  393

Restavfall 140 liter

  368 294

Restavfall 240 liter

  629  503 

Restavfall 360 liter

  948 758

Restavfall 660 liter

  1 729 1 383

Papir/papp 140 liter

  186  149

Papir/papp 240 liter 

  316  253 

Papir/papp 360 liter

  475 380 

Papir/papp 660 liter

  874 699 

2 husholdninger deler en beholder

50 %    

3 husholdninger deler en beholder

33 %    

4 husholdninger deler en beholder

25 %    

5 husholdninger deler en beholder

20 %     

6 husholdninger deler en beholder

18 %    

Nedgravde avfallsbeholdere, per boenhet

  1 438 1 150

Bytte av avfallsbeholder, per beholder

  433  346 

Hytterenovasjon

  1 467 1 174

Hjemmekompostering

  - 1 000 - 800

Gjødselkjeller

  - 438 - 350

 

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

906

725 

Våtorganisk avfall 140 liter

1 000 800

Våtorganisk avfall 240 liter

1 718 1 374

Restavfall 140 liter

1 000 800 

Restavfall 240 liter

1 718  1 374 

Restavfall 360 liter

2 577 2 062

Restavfall 660 liter

4 727  3 782

Papir/papp 140 liter

624  499 

Papir/papp 240 liter 

1 070 856

Papir/papp 360 liter

1 606 1 285

Papir/papp 660 liter

2 943 2 354 

Bytte av avfallsbeholder

512  410 

 Utsetting av beholder, pr beholder

288 230

Kulturskolen

Priser for Kulturskolen

Kontingent for 2019

Aktivtet

Pris pr halvår/kurs

Materiell kostnad

Foreldre og barn 0-3 år

810 0

Barnedans

810 0

Kor og ensembler (gratis for elever på våre andre tilbud)

810 0

Kudamudra

1 130

0

Jazz- og showdans (ny)

1 130

0

Mikroteater

1 130

0

Fameskolen

1 130

0

Instrumental-/sangundervisning

1 360

Noter

Billedkunst/kunsthåndverk

1 360

0

Miniteater

1 360

100

Fordypningstilbudet (ny)

2 730

0

Faktureringen skjer 2 ganger i året. Det sendes ut giro midt i semesteret. Det tas forbehold om prisjusteringer gjeldende fra neste semester.

Moderasjon for 2019

Nes Kulturskole gir moderasjon etter følgende takster, på antall personer fra en familie:

Antall

Rabatter

 

1 Full pris  
2 250 Rabatt av samlet beløp
3 400 Rabatt av samlet beløp
4 eller flere 500 Rabatt av samlet beløp

Aleneforeldre kan, etter søknad, få tilsvarende rabatt hvis barnet deltar i flere tilbud. Voksne får ikke rabatt.

Kino

Priser for kino

2D – Kino forestilling

Pris 2019

Barn/ungdom   før kl. 18.00:

85

Barn/ungdom   etter kl. 18.00:

110

Voksen:

110

Honnør:

95

 

3D – Kino forestilling

Pris 2019

Barn/ungdom   før kl. 18.00:

105

Barn/ungdom   etter kl. 18.00:

130

Voksen:

130

Honnør:

115

Nes Svømmehall

Prisliste Nes svømmehall

 

VOKSEN

BARN 3 – 17 år

Enkeltbillett

110,-

55,-

Klippekort – 10 klipp

1.000,-

500,-

Klippekort – 25 klipp

2.250,-

1.150,-

Barn under 3 år - 

Påbudt med badetruse, fås kjøpt i utstyrsbutikken (badebleier er ikke godkjent brukt i svømmehallen )

 

Gratis

Familiebillett (2 voksen og 1 barn)

 

245,-

Familiebillett (2 voksen og 2 barn)

 

275,-

Tillegg per ekstra barn

 

50,-

Morgensvømming fra kl. 06:00 til kl. 12:00 (hverdager, ikke helg)

90,-

45,-

Sauna billett (inkludert om du har betalt for inngang i svømmehall)

50,-

 

Årskort oversikt

VOKSEN

BARN 3 – 17 år

Helårskort 

3.300,-

1.650,-

Helårskort Familie (2 voksen og 2 barn)

 

6.800,-

Helårskort Morgen 

2.650,-

1.325,-

 

Armbånd som billett:


Med armbåndet får du tilgang til svømmehallen og det fungerer som nøkkel til skapet ditt. Armbåndet skal leveres tilbake når du går.  Dette gjelder ikke for de som har årskort/klippekort.

Ved årskort/klippekort koster armbåndet kr 100,- pr person og er personlig. Du kan gjenbruke armbåndet år etter år.

 

Rabatter: 

 • Studenter med gyldig studiekort har 20 % rabatt på voksen pris.
 • Ledsager med gyldig ledsagerbevis har gratis inngang sammen med ledsaget.


Dagskort på morgensvømming med redusert billettpris gjelder fra kl. 06:00 til 12:00 innenfor åpningstiden på hverdager. Årskort gjelder også helg.

 

Årskort:

 • Årskort er personlige, og er med 12 måneders binding og fornyes om ikke avtalen blir oppsagt senest 1 måned før utløp. Oppsigelse kan skje skriftlig eller via oppmøte i resepsjon.
 • Familie årskort er for 2 voksne og 2 barn – Ekstra barn kan legges til for 1.000 pr barn
 • Helårskort morgen gjelder også i helgene

 

Barn under 12 år må ha følge av badende voksen over 18 år.

 

Hvor mye koster det pr. gang å bade når jeg har   helårskort?

 

VOKSEN

BARN 3 –   17 år

1 gang per uke

58,-

29,-

2 ganger per uke

29,-

14,-

3 ganger per uke

19,-

10,-

4 ganger per uke

14,-

7,-

5 ganger per uke

11,-

6,-

 

Øvrige priser: (Alle priser er inkl. moms)

Leiepriser i Nes svømmehall

25 meter basseng

389 m² 65 m² pr bane

27°

1,35 til 3,85 meter dypt

Leie   av 1 bane

450,-   pr. time

 

 

Leie   av 2 baner

750,-   pr. time

 

 

Leie   av 3 baner

1.000,-   pr. time

 

 

Leie   av 4 baner

1.200,-   pr. time

 

 

Terapi basseng

113 m²

33°

0,9 til 1,6 meter dypt

¼   av bassenget

500,-   pr. time

 

 

½   av bassenget

800,-   pr. time

 

 

Aktivitets basseng

43 m²

33°

1,2 meter dypt

Hele   bassenget

500,-   pr. time

 

 

Barnebasseng

32 m²

33°

30 cm dypt

Hele   bassenget

500,-   pr. time

 

 

Stupetårnet

1, 3 og 5 meter

 

 

Hele   tårnet

500,-   pr. time

 

 

Sklien

58 meter lang

 

Tidtakingssystem inkl.

Hele   sklien

500,-   pr. time

 

 

Priser på personale, prøver og kurs

Livredder   til grupper

665,-   pr. time

 

Maks.   15 pers i gruppen

Svømmeinstruktør

750,-   pr. time

 

Maks.   15 pers i gruppen

Livredderkurs   på 8 timer

4.500,-   pr. kurs

 

Maks.   10 pers pr. kurs

Livredder   prøve 3 timer

450,-   pr deltaker

 

 

Kommunale vielser

Kommunens ordinære tilbud (vielser på Lillerommen hverdager, kommunestyresalen i Nes rådhus er reserve) er gratis for alle kommunens innbyggere

 • Vielser utenom ordinær tilbud kr 700,- pr påbegynt time
 • Vielsesr av brudepar bosatt i andre kommuner enn Nes kr 700,-

Vielser som er gebyrbelagt må avbestilles innen 24 timer før vielse, ellers påløper gebyret.

Skjenkebevilling

Skjenkebevilling enkeltanledning kr 370,- jfr. § 6-2 i alkoholforskriften


Publisert: 24.11.2016 10:50:00
Sist endret: 24.11.2016 10:51