Priser og gebyrer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gebyrregulativ 2018

 

 

Kart og eiendomsoppgaver Gebyr 2018
Gebyr for situasjonskart bestilles her: https://www.infoland.no/portal/infoland/

 

  

 

  Gebyr 2018

Forslag til detaljreguleringsplan (inkl. vesentlig endring)

Fast minstepris (0 - 10 da), arealbeløp

87 000

Tillegg per da (fra 10 - 30 da), arealbeløp 1 650
Tillegg per da (fra 30 - 60 da), arealbeløp 1 150
Tillegg per da (over 60 da), arealbeløp 600
Mindre vesentlige endringer av regulerings- og bebyggelsesplaner (§ 12-14) 25 000

Avslag på reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner

Dersom forslaget trekkes før eller avslås ved 1.gangs behandling reduseres gebyret med 50% av fullt gebyr.

Beregningstidspunkt for plangebyr

Alle plangebyr beregnes i henhold til det gebyrregulativ som gjelder på det tidspunktet komplett
planforslag foreligger hos kommunen.

Tilleggsfakturering for planer med:

Konsekvensutredning 22 000
Innsigelse med mekling *16 000
* Faktureres etter endelig vedtak eller ved endelig avgjørelse av innsigelse. Gebyret er konstant uansett utfall.
Behandling av refusjonssaker  
Gebyr fastsettes etter en prosentsats på 1% som beregnes av godkjent regnskap.
Maks. gebyr 50 000

 

Generelt:  Gebyret er bygget opp av to elementer – et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. Areal regnes etter NS 3490 (bruksareal). I tillegg kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlede tiltaksklasse (fastsettes av kommunen etter forslag fra ansvarlig søker).

Kombinerte bygg:  Består bygget av flere funksjoner, beregnes gebyret etter den funksjon som har størst areal. I gebyrsatsene inngår også dekning av kostnader til byggetilsyn. Om lag 20 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. I tillegg til basisgebyr betales 18,00 kroner pr m² BRA (BYA der BRA ikke kan beregnes). For store bygg der gebyret blir urimelig høyt, tas tilleggsgebyr for halve arealet.

Søknadspliktige tiltak uten krav om ansvar pbl § 20-2

 Basis-gebyr Gebyr 2018
§20-2a) Mindre tiltak på bebygd eiendom 3 530
§20-2b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket 4 000
§20-2c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner < 2år 2 800
§20-2d) Andre mindre tiltak (skilt, antenne, bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel) 1 760
For mindre tiltak etter pbl § 20-2 (under 15 m² BRA/BYA) skal det betales halvt basisgebyr  
For endringssøknader etter §20-2 betales halvt basisgebyr  

Dispensasjoner

Ved flere dispensasjoner i samme sak, betales kun for en disp. (høyeste sats). Ikke gebyr for utvidelse av eksisterende bolig/hytte eller garasje/uthus i tilknytning til bolig i LNF-område.

  Gebyr 2018
Disp. som krever høring  15 000
Disp. fra arealplaner uten høring 2 600
Disp. fra annet enn arealplaner uten høring 2 600

Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1  

Rammesøknad/ettrinns søknad. I tillegg til basisgebyr betales 18,50 kroner per m² bruksareal (eventuelt bebygd areal)

Tiltak med boenheter

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 Tiltak kl.3
Enebolig 12 000 13 000  
Enebolig med hybel - /sokkeleilighet 13 100 14 000  
Tomannsboliger 16 000 17 000  
Andre småhus ( 3-4 boenheter), rekkehus og lignende 17 000 18 000  
Boligblokker, terrassehus 30 000 45 000 40 000

 

Ved søknad om flere hus samtidig tas det kun ett basisgebyr + kr 18,00 per m² for alle m². Maksimum gebyr for ett bygg 80.000 kroner. For flere bygg 150.000 kroner.

Andre typer bygningstiltak

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 Tiltak kl.3
Hytte / fritidshus 5 700 7 280  
Garasje, uthus, naust 5 000 6 000  
Tilbygg / påbygg 5 000 6 000  
Brakker 5 000 6 000  
Driftsbygninger 5 000 6 000 7 000

 

Næringsbygg og offentlige bygg

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 Tiltak kl.3
Industribygg 13 000 17 300 19 500
Lager 6 800 7 800 10 100
Bygning for renseanlegg, avfallshåndtering, vannforskyning 12 000 16 100 19 450
Kontor, forretningsbyff, administrasjonsbygg 18 300 23 700 28 100
Hotell 27 000 32 200 37 400
Andre bygg for overnatting 14 000 17 150 20 800
Skoler, barnehager, idrettsbygg 18 400 23 800 29 100
Andre næringsbygg 13 000 17 100 22 880

 

Bruksendring og ombygging

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 Tiltak kl.3
 Ombygging / bruksendring <50% av totalt areal  6 250  9 000  10 400
 Ombygging / bruksendring >50% av totalt areal  8 200  12 000  15 600
 Bruksendring uten bygningsmessige endringer  4 200  6 250  8 300
 Ny boenhet  4 150  5 200  
 Sammenføyning av boenheter  2 100  3 100  

 

Fasadeendring

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2
Bolig - /fritidshus 1 350 1 450
Større bygg 2 600 2 700

 

Riving

Gebyrer gjelder bare der riving søkes separat og det betales kun basisgebyr uten tillegg for areal

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2
Bygg/konstruksjon/anlegg med kulturminneinteresse 5 000 7 500
Andre mindre bygg/konstruksjoner/anlegg<100 m² 2 000 2 100
Størrebygg/konstruksjoner/anlegg >100 m² 4 000 6 000

 

Tekniske innstallasjoner

Gjelder der installasjoner søkes separat

Basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2 Tiltak kl.3
Brann- og nødlysanlegg 4 500 6 000 7 000
Mindre anslegg (sanitær, ventilasjon, heis (i eksisterende bygg, små avløpsanlegg,      
pipe, ildsted m.v.) 3 000 4 000  
Større vann- og avløpsanlegg (flere bruke enheter) 8 500 9 800 11 000

 

Andre typer tiltak

Kun basis-gebyr Tiltak kl.1 Tiltak kl.2
Tiltaksplaner (forurensing i grunnen) 3 000  
Skilt / reklame 2 600  
Støttemurer 2 500 4 000
Innhegning mot veg, levegg 1 550  
Veg, parkeringsplass, støyvoll, brygge, basseng, dam 2 300  
Masseuttak, større utomhusanlegg 8 000 9 500

 

Deling

Kun basis.gebyr Gebyr 2018
I uregulert område 7 000
I regulert område der grenser ikke er fastlagt 4 000
Deling i henhold til reguleringsplan 1 300
Arealoverføring 4 500

 

Endringssøknader

  Gebyr 2018
Mindre endringer (reviderte tegninger / høyder, endring av ansvarsrett) 1 650
Større endringer 2 600

 

Sakkyndig bistand eller tekniske prøver pbl § 25-2:   Der utført tilsyn viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning. Til dekning kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.

Ulovlig tiltak: Kommunen kan kreve dekket sine utgifter til sakkyndig bistand. 

 

 

 

For arbeider som krever tinglysning, grunnboksutskrift og lignende, faktureres de faktiske kostnadene kommunen har ved dette i henhold til gjeldende satser

Oppretting av grunneiendom og festegrunn, samt arealoverføring

  Gebyr 2018
Areal fra 0 - 300 m² 8 000
Areal fra 301 - 1 500 m² 17 500
Areal fra 1 501 m² - økning per påbegynt dekar 1 500

 

Ved opprettelse av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning:

   2018
For en enhet 0 %
For 2 - 4 enheter (rabatt pr enhet) 50 %
For 5 - 10 enheter (rabatt pr enhet) 60 %
For ytterligere enheter (rabatt pr enhet) 70 %

 

Klarlegging av grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

  Gebyr 2018
For inntil 2 punkter 6 800
For overskytende grensepunkter, pr punkt 1 500

 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

  Gebyr 2018
Pr seksjon 7 500

 

Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordning:

  2018
For 1. og 2. uteareal 0 %
For 3. og 4. uteareal, rabatt pr uteareal 30 %
For 5. til 10. uteareal (rabatt pr uteareal) 50 %

 

Grensejustering

  Gebyr 2018
Pr. søknad  9 000

 

Matrikkelbrev

  Gebyr 2018
Matrikkelbrev under 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350

 

Matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

  Gebyr 2018
Grunnbeløp for 1. enhet 2 000
Deretter pr enhet  500

 I tillegg kommer gebyr etter pkt 4.1. eller 4.3.

Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betat forskuddsvis.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:   Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene.

Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer:   For oppmålingsforretning over større sammenhengende parseller til landbruks-, allmenne fritids- og allmennyttige formål, samt annet type kart- og oppmålingsarbeide som ikke dekkes av regulativet, skal betaling skje etter anvendt tid.

 

Andre arbeider

  Gebyr 2018
For alle andre arbeider etter matrikkelloven betales etter medgått tid pr time 1 200
Øvrige måleoppdrag betales etter medgått tid pr time 1 200

 

Seksjonering

  Gebyr 2018
Minstepris 7 000
Sameier inntil 20 seksjoner, tillegg pr seksjon over 2 600
Sameier med flere enn 20 seksjoner, tillegg pr. seksjon over 2 700

 

Reseksjonering

 Reseksjonering hvor fellerareal ikke berøres 5 000
Tillegg pr. seksjon over 2 500
 Reseksjonering hvor fellesareal berøres 10 000
Tillegg pr. seksjon over 1 600

 

Fellingsavgifter for hjortevilt

Øvre rammer fastsettes av stortinget i statsbudsjettet. Fellingsavgiften betales etterskuddsvis for felte dyr.

  Gebyr 2018
Gebyr for lån av grevlingfelle 500
Gebyr for fangst av grevling 500

 

 

 

 

Landbruksdepartementets forskrift av 29. desember 1993. Sist endret 6.Juni 1995

Gebyr 2018

Endring

Endring i %

Jf. Forskrift 14.desember 2011 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (sist endret 22.09.14) er det fastsatt maksimalt gebyr i § 2

Konsesjonssaker

Behandling av konsesjonssaker 

 

5 000
0

0 %

Delingsamtykker
Behandling av søknader om deling etter jordloven, per sak 2 000 0 0 %
Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for enkle/kurante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats, betales gebyr som nevnt i første og andre ledd.

Økning i gebyrene krever endring av forskriften

Gebyrer for behandling av konsesjonssaker og delingssaker

Landbruksdepartementets forskrift av 29. desember 1993. Sist endret 6.Juni 1995  

Jf. Forskrift 14.desember 2011 om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (sist endret 22.09.14) er det fastsatt maksimalt gebyr i § 2

Konsesjonssaker

  Gebyr 2018
Behandling av konsesjonssaker 5 000

 

Delingssamtykker

  Gebyr 2018
Behandling av søknader om deling etter jordloven, pr sak 2 000

Kommunen kan fastsette en lavere gebyrsats. Det kan fastsettes en generell sats, eller satser for enkel / kurrante saker og for vanlige saker. Dersom kommunen ikke har fastsatt lavere sats betales gebyr som nevnt i første og andre ledd.

Økning av gebyrene krever endring av forskriften.

Gebyrer for utarbeiding av planer ved landbrukskontoret

Skog

Skogbrukslån, etterbestillingbruk

  Pris inkl. mva Pris eksl. mva
Eiendom opp til 200 dekar 750 600
Eiendom over 500 dekar 1 500 1 200

 

Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven

Fastsatt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning § 2-12 for behandling av tiltaksplan, § 11-4 for behandling av søknad etter §§ 12-4, 13-4 og 15-4 og § 15A-4 om påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet.

Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og graverarbeid

  Gebyr 2018
Tiltaksplan                                             3 500

Utslippstillatelse

Med anlegg menes ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning. Med pe menes personekvivalenter, jf. forurensningsforskriften § 11-3, bokstav m.

  Gebyr 2018
Utslippstillatelse for anlegg under 50 pe 3 500
Utslippstillatelse for anlegg fra 50-2000 pe 7 000

 

Oljeholdig avløpsvann og påslippstillatelse

  Gebyr 2018
Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann 3 500
Påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomhet 3 500

 

Kontroll og tilsyn

Med kontroll og tilsyn menes dokumentkontroll/oppfølging av serviceavtaler og/eller fysisk kontroll og tilsyn.

  Gebyr 2018
Kontroll/tilsyn av tiltaksplan vedr. forurenset grunn 3 000
Kontroll/tilsyn for anlegg mindre enn 50 pe 3 000
Kontroll/tilsyn for anlegg mindre enn 2 000 pe 14 000
Kontroll/tilsyn av anlegg med oljeholdig avløpsvann 3 000
Kontroll/tilsyn av påslipp til offentlig avløpsnett fra virksomhet 3 000

Avslag

Søknader som avslås gebyr, belegges med 50% av fullt gebyr.

 

 

Innhenting av eiendomsopplysninger

  Pris inkl. mva Pris eksl. mva
Kopiering/innhenting av aktuelle dokumenter og opplysninger der oppdragsgiver ønsker at kommunen utfører jobben 2 188 1 750
Gebyr for temakart, minstepris. Ved større oppdrag faktureres for medgått tid 650,- kroner per påbegynt time 1 038 830
Gebyr for utstedelse av andre kart som ikke skal brukes i gebyrbelagte søknader 250 200
Gebyr for salg av digitalt grunnkart over internett pluss 6,- kroner per dekar 1 250 1 000
Tillegg pr. dekar (digitalt grunnkart) 9 7

 

Der det i medhold av plan eller vedtekt stilles krav til antall parkeringsplasser, og disse ikke lar seg innfri, kan tiltaket fristilles fra parkeringskravet ved frikjøpsavtale

  Gebyr 2018
Gateparkering 80 000
Langtidsparkering 35 000

Betalingstidspunkt

Alle gebyrer i regulativet faktureres i økonomisystemet "UBW-Agresso"

Urimelige gebyrer

Dersom gebyret åpenbart er urimelig, kan rådmannen fastsette et passende gebyr. I spesielle tilfeller kan næringsutvalget etter søknad redusere gebyret.

Tidspunktet for gebyrfastsettelsen

Gebyret skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende søknad eller begjæring/rekvisisjon.

Klage

Vedtak etter søknad om reduksjon av ilagt gebyr er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler, og kan påklages til Fylkesmannen.

En eventuell klage sendes kommunen.

Satser per måned for foreldrebetaling i kommunale barnehager

Gjeldende fra 01.01.2018:

1/2 plass vekselvis 
2 og 3 dager pr uke

2 dager pr uke

3 dager pr uke 4 dager pr uke 5 dager pr uke
1 601 1 280 1 921 2 561 2 910

Redusert foreldrebetaling, 6 % av husholdningens person- og kapitalinntekt, under 533 500 kr

Betaling 11 måneder i året, perioden 1/7 - 31/7 er betalingsfri.

Søskenmoderasjon:

  • 30 % moderasjon for barn nr. 2
  • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Det gis samme type søskenmoderasjon til foreldre med privat barnehageplass.

 

Kost - per måned
1/2 plass 2 dager pr uke 3 dager pr uke 4 dager pr uke 5 dager pr uke
156 128 178 256 300

Egenandeler og priser for SFO

Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO) pr måned

Gjeldende fra 01.01.2018

  PRIS
Hel plass, over 12 timer pr uke 3 000
Halv plass, under 12 timer pr uke 1 916
Mat, uansett plasstype 190
SFO i ferier og fridager, pr halvår 1 112

Søskenmoderasjon:

  • 30 % moderasjon for barn nr. 2
  • 50 % moderasjon for 3. og eventuelt flere barn

Egenandeler og priser for helse- og omsorgstjenester

Med hjemmel i 2011-12-16 nummer 1349, forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

(Priser merket med * justeres i samsvar med Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester per 01.01.17.)

 

Praktisk bistand

Betaling for praktisk bistand/praktisk bistand og opplæring innkreves etter følgende inntektsgrenser:

Husstandens netto inntekt Betaling pr time, kroner.

Abonnement pr måned, kroner.

År 2018 2017 2018 2017
Inntil 2 G 0 0

*205

* 200

2 G - 3 G

175

171

470

459

3 G - 4 G

183

179

1 190

1 161

4 G - 5 G

202

197

1 828

1 783

Over 5 G

275

268

2 696

2 630

1G = Grunnbeløp i Folketrygden, 96.883 kroner pr 01.05.18 (endres 01.05.19)

Dag-/nattopphold

Dag-/nattopphold betales med * 80 kroner pr dag/natt.

Dagsenter

Dagsenter betales med 126 kroner pr dag. 

Kortidsopphold i institusjon

Korttidsopphold betales med * 160 kroner pr døgn.

Leirvegen bosenter

Pris i 2018 er 8 167 kroner pr måned. 

Kostabonnement 4 610 kroner pr måned,

Vask av tøy 500 kroner pr måned.

Trygghetsalarm

For trygghetsalarm m/privat SIM-kort betales det 300 kroner pr måned.

For trygghetsalarm m/kommunalt SIM-kort betales det 350 kroner per måned.

Installasjon av alarm, engangsgebyr 775 kroner. Flytting av alarm til ny adresse, gir et gebyr på 260 kroner.

Husleie omsorgsboliger

Justeres i samsvar med konsumprisindeksen per 15.11.2017.

Pris i 2018 er 6 521 kroner pr måned. Økningen gjelder kun for de som har leid bolig i over ett kalenderår.

Mat til hjemmeboende

Hovedrett 80 kroner pr porsjon inklusiv dessert i helgen. 

Vaskeritjenester

Mottakere av hjemmetjenester betaler 35 kroner (inkl mva)  pr kilo for vask av tøy.

Transport til / fra dagtilbud

Transport til / fra dagtilbud betales med 33 kroner pr tur. 

Kommunaltekniske huseiergebyrer

 

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Vann

Normalsats, inntil 200m²

15 680

12 544

 

Pr overskytende m²

79 63

 

Begrenset oppad til kr 50 000 per enhet

   

Avløp

Normalsats, inntil 200m²

18 391 14 713

 

Pr overskytende m²

91 73

 

Begrenset oppad til kr 50 000 per enhet

   

Årsgebyr

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Vann

Abonnementsgebyr

1 210

968

 

Forbruksgebyr per m³

22 17,34

 

Vannpost fritidseiendommer

1 184 948 

Avløp

Abonnementsgebyr

1 393  1 114 

 

Forbruksgebyr per m³

24  19 

Vannmåler

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Målerleie

274

219

Gebyr for avstenging og gjenåpning av vann

1 426 1 141

Gebyr for manglende avlesning av vannmåler

1 786 1 429 

 Tømming av slamavskillere (septik)

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Administrasjonsgebyr/tilsynsgebyr

1 000

1 000 

Slamavskillere, tette tanker mv t.o.m. 4 m³

819 655

Årlig tillegg per m³ for abonnement, med tanker
større enn 4 m³

484  387 

Tillegg for abonnement som ønsker tømming hvert
år, dvs. utenom turnus

1 362  1 090

Årlig gebyr for gråvannstanker

913 730

Spyling av privat avløp

 

 Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Innenfor normal arbeidstid - pr. påbegynt time pr. person

750

600

Utenfor normal arbeidstid  - pr. påbegynt time pr. person

1 500 1 200

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Feiing

310

248

Tilsynsgebyr fyringsanlegg 

207  166

Feiing/tilsyn delt 60/40 

   


 

 

 

andel av fraksjonsgebyr  Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

 

1 543

1 234

Våtorganisk avfall 140 liter

  273 218 

Våtorganisk avfall 240 liter

  468  374

Våtorganisk avfall 360 liter

  824 659 

Restavfall 140 liter

  350 280

Restavfall 240 liter

  599  479 

Restavfall 360 liter

  903 722 

Restavfall 660 liter

  1 646  1 317 

Papir/papp 140 liter

  178  142

Papir/papp 240 liter 

  301  241 

Papir/papp 360 liter

  453  362 

Papir/papp 660 liter

  833 666 

2 husholdninger deler en beholder

50 %    

3 husholdninger deler en beholder

33 %    

4 husholdninger deler en beholder

25 %    

5 husholdninger deler en beholder

20 %     

6 husholdninger deler en beholder

18 %    

Nedgravde avfallsbeholdere, per boenhet

  1 250 1 000

Bytte av avfallsbeholder, per beholder

  413  330 

Hytterenovasjon

  1 398 1 118

Hjemmekompostering

  - 800 - 800

Gjødselkjeller

  - 350 - 350

 

 

Pris inkl. mva

Pris eksl. mva

Abonnementsgebyr

788

630 

Våtorganisk avfall 140 liter

870 696

Våtorganisk avfall 240 liter

1 494 1 195

Våtorganisk avfall 360 liter

2 241 1 793

Restavfall 140 liter

870 696 

Restavfall 240 liter

1 494  1 195 

Restavfall 360 liter

2 241 1 793

Restavfall 660 liter

4 110  3 288

Papir/papp 140 liter

543  434 

Papir/papp 240 liter 

930 744

Papir/papp 360 liter

1 396 1 117

Papir/papp 660 liter

2 559 2 047 

Bytte av avfallsbeholder

464  371 

 Utsetting av beholder, pr beholder

258 206

Kulturskolen

Priser for Kulturskolen

Kontingent for 2018

Aktivtet

Pris pr halvår/kurs

Materiell kostnad

Foreldre og barn 0-3 år

810 0

Barnedans

810 0

Kor og ensembler (gratis for elever på våre andre tilbud)

810 0

Kudamudra

1 130

0

Jazz- og showdans (ny)

1 130

0

Mikroteater

1 130

0

Fameskolen

1 130

0

Instrumental-/sangundervisning

1 360

Noter

Billedkunst/kunsthåndverk

1 360

0

Miniteater

1 360

100

Fordypningstilbudet (ny)

2 730

0

Faktureringen skjer 2 ganger i året. Det sendes ut giro midt i semesteret. Det tas forbehold om prisjusteringer gjeldende fra neste semester.

Moderasjon for 2018

Nes Kulturskole gir moderasjon etter følgende takster, på antall personer fra en familie:

Antall

Rabatter

 

1 Full pris  
2 250 Rabatt av samlet beløp
3 400 Rabatt av samlet beløp
4 eller flere 500 Rabatt av samlet beløp

Aleneforeldre kan, etter søknad, få tilsvarende rabatt hvis barnet deltar i flere tilbud. Voksne får ikke rabatt.

Kino

Priser for kino

2D – Kino forestilling

Pris 2018

Barn/ungdom   før kl. 18.00:

85

Barn/ungdom   etter kl. 18.00:

110

Voksen:

110

Honnør:

95

 

3D – Kino forestilling

Pris 2018

Barn/ungdom   før kl. 18.00:

105

Barn/ungdom   etter kl. 18.00:

130

Voksen:

130

Honnør:

115

 Nes Svømmehall

Prisliste Nes svømmehall

 

VOKSEN

BARN 3 – 17 år

Enkeltbillett

100,-

50,-

Klippekort – 10 klipp

900,-

450,-

Klippekort – 25 klipp

2.000,-

1.000,-

Barn under 3 år - 

Påbudt med badetruse, fås kjøpt i utstyrsbutikken (badebleier er ikke godkjent brukt i svømmehallen )

 

Gratis

Familiebillett (2 voksen og 2 barn)

 

225,-

Tillegg per ekstra barn

 

40,-

Morgensvømming fra kl. 06:00 til kl. 12:00 (hverdager, ikke helg)

80,-

40,-

Sauna billett (inkludert om du har betalt for inngang i svømmehall)

40,-

 

Årskort oversikt

VOKSEN

BARN 3 – 17 år

Helårskort – Betaling 1 gang årlig med avtalegiro

3.000,-

1.500,-

Helårskort – Betaling 4 ganger årlig med avtalegiro

825,-

412,-

Helårskort – Betaling hver mnd. med avtalegiro

300,-

150,-

Helårskort Familie –   Betaling 1 gang årlig med avtalegiro

 

6.200,-

Helårskort Familie –   Betaling 4 ganger årlig med avtalegiro

 

1.625,-

Helårskort Familie –   Betaling hver mnd. med avtalegiro

 

583,-

Helårskort Morgen –   Betaling 1 gang årlig med avtalegiro

2.400,-

1.200,-

Helårskort Morgen –   Betaling 4 ganger årlig med avtalegiro

675,-

 

Helårskort Morgen –   Betaling hver mnd. med avtalegiro

250,-

 

 

Armbånd som billett:


Med armbåndet får du tilgang til svømmehallen og det fungerer som nøkkel til skapet ditt. Armbåndet skal leveres tilbake når du går.  Dette gjelder ikke for de som har årskort/klippekort.

Ved årskort/klippekort koster armbåndet kr 100,- pr person og er personlig. Du kan gjenbruke armbåndet år etter år.

 

Rabatter: 

  • Studenter med gyldig studiekort har 20 % rabatt på voksen pris.
  • Ledsager med gyldig ledsagerbevis har gratis inngang sammen med ledsaget.


Dagskort på morgensvømming med redusert billettpris gjelder fra kl. 06:00 til 12:00 innenfor åpningstiden på hverdager. Årskort gjelder også helg.

 

Årskort:

  • Årskort er personlige, og er med 12 måneders binding og fornyes om ikke avtalen blir oppsagt senest 1 måned før utløp. Oppsigelse kan skje skriftlig eller via oppmøte i resepsjon.
  • Familie årskort er for 2 voksne og 2 barn – Ekstra barn kan legges til for 1.000 pr barn
  • Helårskort morgen gjelder også i helgene

 

Barn under 13 år må ha følge av badende voksen over 18 år.

 

Hvor mye koster det pr. gang å bade når jeg har   helårskort?

 

VOKSEN

BARN 3 –   17 år

1 gang per uke

58,-

29,-

2 ganger per uke

29,-

14,-

3 ganger per uke

19,-

10,-

4 ganger per uke

14,-

7,-

5 ganger per uke

11,-

6,-

 

Øvrige priser: (Alle priser er inkl. moms)

Leiepriser i Nes svømmehall

25 meter basseng

389 m² 65 m² pr bane

27°

1,35 til 3,85 meter dypt

Leie   av 1 bane

450,-   pr. time

 

 

Leie   av 2 baner

750,-   pr. time

 

 

Leie   av 3 baner

1.000,-   pr. time

 

 

Leie   av 4 baner

1.200,-   pr. time

 

 

Terapi basseng

113 m²

33°

0,9 til 1,6 meter dypt

¼   av bassenget

500,-   pr. time

 

 

½   av bassenget

800,-   pr. time

 

 

Aktivitets basseng

43 m²

33°

1,2 meter dypt

Hele   bassenget

500,-   pr. time

 

 

Barnebasseng

32 m²

33°

30 cm dypt

Hele   bassenget

500,-   pr. time

 

 

Stupetårnet

1, 3 og 5 meter

 

 

Hele   tårnet

500,-   pr. time

 

 

Sklien

58 meter lang

 

Tidtakingssystem inkl.

Hele   sklien

500,-   pr. time

 

 

Priser på personale, prøver og kurs

Livredder   til grupper

665,-   pr. time

 

Maks.   15 pers i gruppen

Svømmeinstruktør

750,-   pr. time

 

Maks.   15 pers i gruppen

Livredderkurs   på 8 timer

4.500,-   pr. kurs

 

Maks.   10 pers pr. kurs

Livredder   prøve 3 timer

450,-   pr deltaker

 

 


Publisert: 24.11.2016 10:50:00
Sist endret: 24.11.2016 10:51