Innhold

Om Nes 

Nes er en særpreget landbrukskommune og landets største kornkommune sentralt plassert på Østlandet med nærhet til Oslo og Gardermoen.

 

I Nes er det stille og rolig, god plass og gode oppvekstmiljøer – samtidig gir kommunens geografiske plassering nærhet til både natur, storby, flyplassen og dermed resten av verden. Nes sine særegenheter – som elvemøtet mellom Glomma og Vorma, det bølgende kulturlandskapet og kulturhistorien, blandet med kjennetegn som tilgangen til natur og friluft, det rike kulturlivet og idrettstilbudet, mye frivillig arbeid og god dugnadsånd – er med på å danne kommunens identitet. Tettstedet Årnes er kommunesenter og kjennetegnes som en landsbypreget «stasjonsby» langs Kongsvingerbanen

 

Vår visjon

«Det gode liv der elvene møtes» uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon. Ansatte og folkevalgte har et felles ansvar for fortid, nåtid og framtid.

 

Våre verdier 

Nærhet, engasjement og synlighet uttrykker både en felles grunnleggende plattform å bygge lokalsamfunnet på inn i framtida og hvordan vi skal arbeide og lede mot visjonen. Disse tre verdiene skal kjennetegne oss som organisasjon og vår væremåte. Samtidig skal innbyggerne i Nes også kunne identifisere seg med våre verdier. Bevisstgjøring av egne verdier og identitet er viktig for utviklingen av Nes og skal kommuniseres via visjon og verdigrunnlag. I arbeidet med å komme frem til hvilke verdier som skal prege Nes-samfunnet og Nes kommune som organisasjon, har både kommunens ledere, folkevalgte og innbyggere medvirket

 

Våre satsingsområder


Leve, lære og skape er knyttet opp til visjon og verdigrunnlag og uttrykker dels kvaliteter ved Nes kommune i dag, dels viktige områder for satsing i tiden framover.

  • Leve:    I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve
  • Lære:   I Nes er det fokus på læring og kunnskap
  • Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning

 

Delegeringsreglement

Her finner du Delegeringsreglementet for Nes kommune -  kommunestyreperioden 2015-2019

Kommunens beliggenhet

Kommunen ligger ca 50 km nord for Oslo, på Øvre Romerike, Årnes er kommunesenter

Rådhuset

Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen

Nøkkeltall:

Kommunenummer: 0236
Areal: 637 km2

Kommunefakta fra Statistisk sentralbyrå

 

For Media

Innbyggerportalen er vår viktigste kanal for kommunikasjon med innbyggere, næringsliv og media. 

Designprofil

Designhåndboken skal være retningsgivende og førende. Nes kommunes visuelle profil omfatter logo, skriftsnitt/typografi og farger. Profilen
skal gjenspeile kommunens visjon, verdier og satsingsområder.  

Nes kommune - designhåndbok

 

Kommunevåpen

 

Beskrivelse av kommunevåpenet 

"I gull tre motstøtende kvistede stammer på grønn bunn"  

Grønnfargen symboliserer ungdom og håp, knytter også våpenet til primærnæringene og binder sammen fortid og nåtid.

forskjellige varianter, avhengig av om det skal gjengis i en farge- eller sort/hvitt-trykksak.

 

Bruk av kommunevåpenet

Kommunevåpenet skal alltid brukes når det er nødvendig å vise at Nes kommune utøver myndighet eller forvalter ansvar. Dette gjelder både intern og ekstern informasjon.

 Det er egne regler for bruk av kommunevåpen som finnes tilgjengelig på regjeringen.no

Ӥ 2. Generelle bestemmelser om bruk

Som hovedregel kan våpenet bare brukes av administrasjonen og institusjoner under utøvelse av kommunal myndighet og til dekorasjon.
Bruk av våpenet på suvenirer for salg er ikke tillatt uten særskilt tillatelse.”

Hvis du ønsker å bruke kommunevåpenet, spør oss først, så misforståelser kan unngås.

Horisontal og vertikal logo

Hovedlogoen til Nes kommune er den horisontale varianten. Den vertikale logoen brukes når formatet eller plassen krever det.

Logo til trykk

Kommunevåpen horisontal

Kommunevåpen horisontal svart/hvit.

Kommunevåpen vertikal

Kommunevåpen vertikal svart/hvit

Administrativ  ledelse

Rådmannen er kommunens øverste, administrative leder
Han har med seg sin ledergruppe  i sitt daglige arbeid.


Bilde: rådmann Jon Sverre Bråthen

      

Rådmannens ledergruppe:

Rådmannens ledergruppe er kommunens øverste, administrative ledelse og består av rådmannen og fire kommunalsjefer, økonomisjef, personal- og organisasjonssjef, strategi og utviklingssjef og kommunikasjonssjef

 
Navn Tittel Tlf
Jon Sverre Bråthen rådmann 63911101
Elisabet Frøyland kommunalsjef for samfunn og miljø 63911203
Jan-Henrik Karlsen kommunalsjef for helse og velferd 982 07 520
Ingar Døhlen kommunalsjef oppvekst og utdanning 920 87 978
Lars Roald Johansen kommunalsjef for kultur og mangfold 924 39 222
Martin C. Oterholt personal og organisasjonssjef 63911004
Gyrid.Slettengen økonomisjef 951 50 815
Hege Holth strategi og utviklingssjef 63911031
Elin Brede Kristiansen kommunikasjonssjef 478 41 992
Unni-Berit.Schjervheim kommuneoverlege

63911034

Organisering

 Organisasjonskart

 

Organisasjonskart pr. kommunalområde

 

 

 

 


Publisert: 27.11.2016 22:01:04
Sist endret: 27.11.2016 22:04