Her en oversikt over gjeldende planer, strategier, analyser og rapporter:

 

A

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020

Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet i Årnes

B

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial analyse - Fafo rapport

D

Delegeringsreglement 

Designhåndbok

F

Flaggreglement

Frivillighetspolitikk  - Plattform for helhetlig frivillighetspolitikk 2017-2020

H

Handlingsprogram kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2019-2022

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsprogram med budsjett og økonomiplan 2018-2021

Helhetlig oppvekststrategi 2017-2027

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 - 2025

I

Idrett - prioritert handlingsprogram 2014-2017

IKT-plan grunnskole

K

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 - 2031

Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2019-2030 med tiltaksdel 2019-2020

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030

Kommunedelplan for Årnes 2019-2030

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinje 2019-2030, vedtatt 3.9.19.pdf

Kommuneplanens arealdel 2019-2030, vedtatt 3.9.19.pdf

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030

Kommunikasjonsstrategi 2017-2030

 

 

L

LØFT i Nes skolen 2014-2018

LØFT i Nes skolen 2018-2022

Lokale forskrifter (Lovdata)

Lokal strategi for realfag i Nes kommune 2015-2019_  

O

Omsorgsplan Nes

Opprydningsplan for oppgradering av private avløpsrenseanlegg 2016 - 2022

Overgangsplaner barnehage-skole og barneskole-ungdomsskole

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016 - 2019 

P

Planstrategi 2016-2019 

R

Rapport omstilling - Helse- og velferd

Reguleringsplaner

Retningslinjer for skilting i Nes kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020

S

SLL-plan (språk, lesing og læring)

Sosial læring og livsmestring

Strategiplan for SLT-arbeidet 2018-2021

Strategisk helse og velferdsplan 2018-2030

Strategisk næringsplan 2017-2030

Stedsanalyse Årnes (2007)

T

Trafikksikkerhetsplan 2013-2017

TRL-plan (tall,regning og læring)

Tildelingskriterier og kvalitetsstandarder for helse- og omsorgstjenestene

 

 

Innhold

 


Publisert: 06.02.2017 07:27:42
Sist endret: 06.02.2017 07:27