Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Borgerlige vielser i Nes kommune 

Fra 1.1.2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vielser i Norge. Personer som ønsker en vielse i kommunen anbefales å lese informasjonen på denne siden. Finner du ikke svar på dine spørsmål her? Ta kontakt på postmottak@nes-ak.kommune.no.

I Nes kommune har følgende personer vigselsmyndighet: ordfører, varaordfører, kommunalsjef oppvekst og utdanning og kommunalsjef for kultur og mangfold

.
Bilde: fra venstre kommunalsjef oppvekst og utdanning Ingar Døhlen, ordfører Grete Sjøli, varaordfører Vivian Wahl og kommunalsjef kultur og mangfold Lars Roald Johansen

Hvem gjelder tilbudet om borgerlig vielse for?

Kommunen tilbyr vielser for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen kan tilby vielse. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere. Kommunens tilbud om borgerlig vielse gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Nes kommune tilbyr også borgerlig vielse til personer utover det ovennevnte. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse. 

Hvordan går en frem ved ønske om borgerlig vielse i Nes kommune?

Prøvingsattest

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt. Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Søk om prøving av ekteskap her

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til postmottak@nes-ak.kommune.no, eller levere en kopi på Servicetorget. Kommunen må ha mottatt prøvingsattesten minst fire uker før vielsesdato. 

Bestilling av vielse i Nes

Vielse kan bestilles via registreringsskjemaet på kommunens hjemmesider (her). Bestillinger tas ikke imot via telefon eller per mail. I registreringsskjemaet oppgis informasjon om brudeparet og detaljer for seremonien. Kommunen må ha mottatt prøvingsattesten minst fire uker før vielsesdato. 

Brudeparet blir så kontaktet av kommunen per telefon for å gjennomgå detaljer for bestillingen, og mottar deretter et brev per post som bekrefter vielsen.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen må ha mottatt prøvingsattesten før vielsen kan gjennomføres. Det er brudeparets ansvar å følge opp dette. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved Skatt øst Lillestrøm.

Hvor og når kan vielsen foregå?

Kommunen tilbyr vielser på Lillerommen i Vormsund, hovedsakelig innenfor ordinær arbeidstid (8-15). Dette er kommunens ordinære tilbud, og er gratis for alle kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Utover det ordinære tilbudet er det muligheter for å gjøre andre avtaler. Brudeparet må da avtale detaljer med kommunen i hvert enkelt tilfelle, dette gjøres via bestillingsskjemaet og per telefon. Vielser utenom det ordinære tilbudet kan medføre merkostnader for brudeparet. Kostnadene vil vurderes i hvert enkelt tilfelle, og utgjør kun dekning av nødvendige merutgifter for kommunen. Brudeparets kostander i merutgifter presenteres for brudeparet i rimelig tid før vielse, og fremkommer i bekreftelsen fra kommunen

Hva koster det?

Kommunens ordinære tilbud er gratis innenfor arbeidstid for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Ved gjennomføring av vielser utover det ordinære tilbudet kan det påløpe merkostnader for brudeparet. Kostnadene vil vurderes i hvert enkelt tilfelle, og utgjør kun dekning av nødvendige merutgifter for kommunen. Brudeparet vil få informasjon om kostnaden i god tid før vielsen finner sted. Kostnaden for vielsen vil også fremkomme i bekreftelsen fra kommunen.

Brudepar hvor begge personer er folkeregistret i en annen kommune vil måtte dekke kostnadene ved vielsen selv. Her gjelder de samme retningslinjene som ved merkostnader utover ordinært tilbud.

Hvordan foregår seremonien?

Brudeparet, forlovere og gjester bes møte opp ca. 15 minutter før avtalt tid for vielse. Brudefolket og vitner må legitimere seg ved ankomst, med legitimasjon som inneholder navn, fødselsnummer og bilde. Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Ved behov for at kommunen stiller med vitner må det opplyses om dette i skjemaet ved bestilling.

Vi vil i størst mulig grad legge til rette for en vielse av seremoniell karakter, og skjerme området fra annen aktivitet. Eventuell dekorasjon må brudeparet besørge selv. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføring av borgerlige vielser. Seremonien kan også inneholde musikk, diktlesning eller andre innslag. Fotografering kan forekomme før, under eller etter seremonien. Alle praktiske og seremonielle innslag utenom opplesning av det borgerlige vigselsformularet avklares med kommunen i forkant og vil komme frem av bekreftelsen fra kommunen. Det settes av cirka en time per vielse. Seremonien kan foregå på norsk eller engelsk. Ved andre språk bes brudeparet stille med en uavhengig tolk.

Brudeparet mottar en midlertidig vigselsattest etter seremonien. 

Vigselsattest

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen under seremonien. Kommunen returnerer en kopi av den signerte prøvingsattesten til folkeregistermyndigheten. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Nes kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. 

Bestiling av vielse

Her fyller du ut nødvendige opplysninger for å bestille vielse


Publisert: 19.12.2017 18:54:58
Sist endret: 19.12.2017 18:54