Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Borgerlige vielser i Nes kommune 

Fra 1.1.2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vielser i Norge, jf. Lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m (oppgaveoverføring til kommunene). Personer som ønsker en vielse i kommunen anbefales å lese informasjonen på denne siden. 

Finner du ikke svar på dine spørsmål her? Ta kontakt på postmottak@nes-ak.kommune.no.

I Nes kommune har følgende personer vigselsmyndighet: ordfører, varaordfører, rådmann og kommunalsjef for kultur og mangfold

.
Bilde: fra venstre kst. rådmann Ingar Døhlen, ordfører Grete Sjøli, varaordfører Vivian Wahl og kommunalsjef kultur og mangfold Lars Roald Johansen

Hvem gjelder tilbudet om borgerlig vielse for?

Kommunen tilbyr vielser for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen kan tilby vielse. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere. Kommunens tilbud om borgerlig vielse gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Nes kommune tilbyr også borgerlig vielse til personer utover det ovennevnte. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse. 

Hvordan går en frem ved ønske om borgerlig vielse i Nes kommune?

For å kunne gifte seg i Norge må vilkårene for inngåelse av ekteskap og kravene til prøving være oppfylt.

1)    Det første som må gjøres av brudeparet er å fylle ut egenerklæringer, forlovererklæringer og attester.

2)    Skjemaene sendes til folkeregisteret, ved Skatt Øst Lillestrøm.

3)    Folkeregisteret foretar så en prøving om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Vær oppmerksom på at behandlingstiden hos folkeregisteret tar ca. 3 uker, og kan være betydelig lenger i sommerhalvåret, så vær ute i god tid før bryllupet! Om vilkåret for å inngå ekteskap er innfridd, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest.

4)    Når du har mottatt original prøvingsattest kan brudeparet bestille vielse via kommunens hjemmesider, her. En kopi av den originale prøvingsattesten legges ved bestillingen. Det er dessverre ikke mulig å bestille vielser per telefon. Før vielsen må kommunen få original prøvingsattest. Original prøvingsattest kan sendes i brev til: Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes, eller leveres direkte i Servicetorget på rådhuset.

5)     Brudeparet blir kontaktet av saksbehandler per telefon for å gjennomgå detaljer for bestillingen, og mottar deretter et brev per post som bekrefter vielsen. 

Bestillinger på vielser bør skje i god tid i forkant av vielsen, av hensyn til praktiske og seremonielle forberedelser. 

Vær oppmerksom på at prøvingsattesten er gyldig i fire måneder, og må være gyldig på tidspunktet for ekteskapsinngåelse, jf. ekteskapsloven 14 første ledd jf. § 10. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved Skatt øst Lillestrøm.

Hvor og når kan vielsen foregå?

Kommunen tilbyr vielser i kommunestyresalen/Lillerommen innenfor ordinær arbeidstid. Dette er kommunens ordinære tilbud, og er gratis for alle kommunens innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Utover det ordinære tilbudet er kommunen fleksibel på hvor og når vielser kan gjennomføres. Brudeparet må da avtale detaljer med kommunen i hvert enkelt tilfelle. Vielser utenom det ordinære tilbudet kan medføre merkostnader for brudeparet. Kostnadene vil vurderes i hvert enkelt tilfelle, og utgjør kun dekning av nødvendige merutgifter for kommunen. Brudeparets kostander i merutgifter presenteres for brudeparet i rimelig tid før vielse, og fremkommer i bekreftelsen fra kommunen

Hva koster det?

Kommunens ordinære tilbud er gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Det ordinære tilbudet er vielser på rådshuset/Lillerommen innenfor ordinær arbeidstid. 

Ved gjennomføring av vielser utover det ordinære tilbudet kan det påløpe merkostnader for brudeparet. Kostnadene vil vurderes i hvert enkelt tilfelle, og utgjør kun dekning av nødvendige merutgifter for kommunen. Brudepar dette gjelder vil få informasjon om kostnaden i god tid før vielsen finner sted. Kostnaden for vielsen vil også fremkomme i bekreftelsen fra kommunen. 

Brudepar hvor begge personer er folkeregistret i en annen kommune vil måtte dekke kostnadene ved vielsen selv. Her gjelder de samme retningslinjene som ved merkostander utover ordinært tilbud. 

Hvordan foregår seremonien?

Brudeparet, forlovere og gjester bes møte opp ca. 15 minutter før avtalt tid for vielse. Brudefolket må legitimere seg ved ankomst, med legitimasjon som inneholder navn, fødselsnummer og bilde. Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Ved behov for at kommunen stiller med vitner må det opplyses om dette i skjemaet ved bestilling. 

Vi vil i størst mulig grad legge til rette for en vielse av seremoniell karakter, og skjerme området fra annen aktivitet. Vi bidrar kun med enkel dekorasjon. Blomsterdekorasjoner eller andre større pyntegjenstander må brudeparet sørge for selv. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføring av borgerlige vielser. Seremonien kan også inneholde musikk, diktlesning eller andre innslag. Fotografering kan forekomme før, under eller etter seremonien. Alle praktiske og seremonielle innslag utenom opplesning av det borgerlige vigselsformularet avklares med kommunen i forkant og vil komme frem av bekreftelsen fra kommunen. Seremonien kan foregå på norsk eller engelsk. Ved andre språk bes brudeparet stille med en uavhengig tolk. 

Melding om vigsel og registrering

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får med seg en midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Nes kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. 

Bestiling av vielse

Her fyller du ut nødvendige opplysninger for å bestille vielse


Publisert: 19.12.2017 18:54:58
Sist endret: 28.02.2018 10:07