Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Aktuelt

 Kunngjøring av vedtatt kulturminneplan

Kulturminner

 Hva er kulturminner

«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng». –Lov om kulturminner(Kulturminneloven) §2

Kulturminner og kulturmiljøer er en ikke fornybar ressurs som har et stort potensiale for å bli tatt i bruk i verdiskaping og omdømmebygging i kommunen. Det er et felles ansvar å påse at denne ressursen blir tatt vare på slik at den kan være til glede og nytte også for fremtidige generasjoner

Aktører i kulturminnevernet

Det bør bevares et representativt utvalg kulturminner slik at framtidige generasjoner kan ha nytte og glede av dem. Dette betyr at ikke alt kan bevares for fremtidige generasjoner, men at man må gjøre et utvalg. Det er ulike aktører som er satt til å forvalte og bevare de ulike kategoriene av kulturminner.

Riksantikvaren

Riksantikvaren er et direktorat under Klima- og miljødepartementet. Direktoratet er øverste ansvarlige sektor for kulturminnevernet i Norge, og har ansvaret for å iverksette nasjonale føringer og den gjeldende politikk innen kulturminnefeltet. Riksantikvaren er satt til å ivareta kulturminner av nasjonal betydning, samtidig som de har det overordna faglige ansvaret for den regionale kulturminneforvaltningens arbeid.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er regional kulturminnemyndighet og har delegert ansvar fra Riksantikvaren for blant annet tilsyn med vedtaksfredete og automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen påser at det blir tatt hensyn til kulturminner i kommunens planarbeid og kan komme med innsigelse i plansaker. Fylkeskommunen kan etter Kulturminneloven foreta midlertidig fredning. 

Kommunen

Nes Kommune har et spesielt ansvar for å ta vare kulturminner av lokal og regional verdi. Dette skjer først og fremst gjennom samfunns- og arealplanlegging som er styrt av plan og bygningsloven. Virkemidlene i plan og bygningsloven skal være med på å sikre verdier kommunen selv mener er viktige. Gjennom å legge til rette for formidling og opplevelser knyttet til kulturminnene kan kommunen aktivt ta i bruk kulturminnene i kommunens merkevarebygging. Kommunen har også ansvaret som eier for egne bygninger som er vurdert til verneverdige. Nes kommune skal også påse at fagmyndighet har hatt mulighet til å uttale seg før verneverdig, eller fredet bebyggelse, blir endret eller revet. 

Ulike typer vern

Kulturminner er etter kulturminnelovens definisjon alle spr etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Men innebærer dette vern eller restriksjoner? Når er noe fredet?

Fredet

Fredet er den strengeste form for vern og bygger på at man tillegger kulturminnet så stor verdi at det bør bevares for framtiden. Fredete kulturminner reguleres av kulturminneloven og alle inngrep i et fredet kulturminne må det søkes dispensasjon for etter kulturminnelovens(kml) §§ 8 og 15a.  

Automatisk fredete kulturminner er etter kml. §4 første ledd de fleste spor etter menneskelig aktivitet før 1537, altså det som er førreformatorisk. Det nevnes blant annet boplasser, hus- og kirketufter, steinbrudd, tjæremiler, rydningsrøyser, vegfar, tingsteder, kultplasser, gravminner som gravhauger, gravfelt og røyser.

Det samme gjelder for samiske kulturminner eldre enn 100 år.

Stående byggverk fra perioden 1537-1649 er automatisk fredet etter kml. §4 tredje ledd.

I tillegg kan Riksantikvaren fredet byggverk og anlegg fra nyere tid gjennom enkeltvedtak. Vedtaksfredning skjer etter kml. §15.

Kulturminneplan

Nes kommune har med støtte fra Akershus fylkeskommune utarbeidet en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det ligger sterke politiske føringer både fra statlige og regionale myndigheter om at enhver kommune skal ha oversikt over regionalt og lokalt viktige kulturminner. Nes har ikke tidligere hatt en slik plan, og behovet for å kartlegge verneverdige kulturminner i kommunen var betydelig.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2030 ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.11.2017 i sak 14/263.

Vedtatt kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 2017-2030 kan leses elektronisk her. Papirutgave av planen er tilgjengelig på Nes rådhus, servicetorget og Nes bibliotek.

 Kommunedelplanen er kommunens kulturminneplan, og er utarbeidet som en tematisk kommunedelplan etter plan og bygningsloven. Dette er den første planen med tematikken kulturminner og kulturmiljøer. I forkant av utarbeidelsen ble det foretatt en registrering av kulturminner i Nes. Dette arbeidet ble gjennomført somrene 2015 og 2016. I etterkant av registreringsarbeidet ble det valgt ut viktige områder og kulturminner som i planen er gjengitt som forslag til hensynssoner. Utvelgelsen ble foretatt med medvirkning fra blant annet historielagene i Nes.

Formålet med planen er å legge til rette for en enklere forvaltning og formidling av kulturminner i Nes. Kommunen er i vekst, og utbygging legger press på eksisterende bygninger og landskap. Kulturminner er en ikke fornybar ressurs og planen skal derfor bidra til at viktige kulturminner ivaretas slik at fremtidige generasjoner kan ha glede og nytte av dem. 

Tilskudd og støtteordninger 

Det finnes en rekke tilskuddsordninger som retter seg mot eiere av bevaringsverdige bygninger og miljøer. Listen under er ikke uttømmende. Det anbefales å gå inn på nettsidene til de ulike støtteordningene for å få utfyllende informasjon om begrensinger og muligheter. Kommunen kan gi en uttalelse angående objektet det søkes om. 

Norsk kulturminnefond gir støtte til antikvarisk istandsetting av bygninger. Kulturminnefondet støtter med inntil 50 % av totalkostnaden på prosjektet. Det er løpende søknadsfrist, søknadskjema finner du på: http://kulturminnefondet.no/soknad/

Norsk kulturminnefond gir støtte til straks- og sikringstiltak med formål om å redde kulturminner som ellers ville gått tapt. Det gis inntil 50 000 kr. Fortløpende Søknadsfrist. http://kulturminnefondet.no/soknad/stotte-sikrings-strakstiltak/    

Norsk kulturminnefond gir støtte til fag- og håndverksseminarer. Fortløpende søknadsfrist. http://kulturminnefondet.no/soknad/stotte-fag-handverksseminar/   

Rydd et kulturminne er en aksjon som arrangeres av Norsk Kulturarv. Prosjektet har som mål å aktivisere barn og unge gjennom rydding eller skjøtsel av kulturminner. Rydd et kulturminne annonseres på Norsk Kulturarv sine hjemmesider: http://kulturarv.no/aksjoner/rydd-et-kulturminne

Ta et tak er en aksjon som arrangeres av Norsk Kulturarv. Bygninger det søkes støtte til må være av kulturhistorisk verdi og det anbefales å legge ved uttalelse fra antikvarisk myndighet. Det har i tillegg til støtte til tak blitt gitt støtte til sikring av el-anlegg. Ta et tak annonseres på Norsk Kulturarv sine hjemmesider: http://kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen

Kulturminner for alle er en tilskuddsordning fra Fortidsminneforeningen. Det gis støtte til antikvarisk istandsetting av bygninger med fokus på kompetanseoverføring av eldre håndverksteknikker. Objektene som omsøkes bør være tilgjengelig for allmennheten. Søknadsfrist er 1. mars. Søknadsskjema på: http://fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle

Akershus Fylkeskommune har midler til bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer. Søknadsfrist er 15. desember. http://www.akershus.no/ansvarsomrader/tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=201745

 


Publisert: 02.11.2016 15:21:30
Sist endret: 02.11.2016 16:13