Kulturminner og vern

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommunedelplan for kulturminner og -miljøer 

Nes kommune er i gang med arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det ligger sterke politiske føringer både fra statlige og regionale myndigheter om at enhver kommune skal ha oversikt over regionalt og lokalt viktige kulturminner. Nes har ikke tidligere hatt en slik plan, så man ser behovet for å kartlegge verneverdige kulturminner i kommunen. Nes er i rask vekst og utvikling, noe som kan gå på bekostning av kulturminneverdiene i kommunen.

Prosessen:

 
 Dato

 Aktivitet

25.11.2014

Vedtak i formannskapet om oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Saksnr 113/14. https://sru.nes-ak.kommune.no//api/utvalg/2/moter/753/behandlinger/6/behandlinger/1

22.06.2015


Oppstart registrering av kulturminner på eiendommer                                                                                      

 

01.12.2015

Utkast til planprogram kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes kommune vedtatt sendt på høring med frist 07.03.2016. Saksnr 103/15.

https://sru.nes-ak.kommune.no//api/utvalg/2/moter/820/behandlinger/4/behandlinger/1

14.06.2016

Planprogram fastsatt av formannskapet. Saksnr 16/77.

https://sru.nes-ak.kommune.no//api/utvalg/2/moter/924/behandlinger/16/0


20.06.2016

Registrering av kulturminner på eiendommer i Nes gjenopptatt.


01.10.2016
Registreringsarbeidet avsluttet
08.11.2016

Orientering i del 2 i Utvalg for teknikk, næring og kultur om status for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.

 https://sru.nes-ak.kommune.no//api/utvalg/33/moter/911/dokumenter/0

21.03.2017

Orientering om status og framdrift kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer.

https://sru.nes-ak.kommune.no//api/utvalg/33/moter/1007/behandlinger/2/0

30.03.2017
– 29.05.2017

Medvirkningsmøter med grunneiere berørt av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.


20.06.2017

Førstegangsbehandling av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i formannskapet.

   

  

 

Hva er et kulturminne

«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng». –Lov om kulturminner(Kulturminneloven) §2

Kulturminner og kulturmiljøer er en ikke fornybar ressurs som har et stort potensiale for å bli tatt i bruk i verdiskaping og omdømmebygging i kommunen. Det er et felles ansvar å påse at denne ressursen blir tatt vare på slik at den kan være til glede og nytte også for fremtidige generasjoner

Vern gjennom kulturminneloven

        

Kulturminner er etter kulturminnelovens definisjon alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Men innebærer dette vern eller restriksjoner? Når er noe fredet?

Fredet

Fredet er den strengeste form for vern og bygger på at man tillegger kulturminnet så stor verdi at det bør bevares for framtiden. Fredete kulturminner reguleres av kulturminneloven og alle inngrep i et fredet kulturminne må det søkes dispensasjon for etter kulturminnelovens(kml) §§ 8 og 15a.  

Automatisk fredete kulturminner er etter kml. §4 første ledd de fleste spor etter menneskelig aktivitet før 1537, altså det som er førreformatorisk. Det nevnes blant annet boplasser, hus- og kirketufter, steinbrudd, tjæremiler, rydningsrøyser, vegfar, tingsteder, kultplasser, gravminner som gravhauger, gravfelt og røyser.

Det samme gjelder for samiske kulturminner eldre enn 100 år.

Stående byggverk fra perioden 1537-1649 er automatisk fredet etter kml. §4 tredje ledd.

I tillegg kan Riksantikvaren fredet byggverk og anlegg fra nyere tid gjennom enkeltvedtak. Vedtaksfredning skjer etter kml. §15.

Aktører i kulturminnevernet

Det bør bevares et representativt utvalg kulturminner slik at framtidige generasjoner kan ha nytte og glede av dem. Dette betyr at ikke alt kan bevares for fremtidige generasjoner, men at man må gjøre et utvalg. Det er ulike aktører som er satt til å forvalte og bevare de ulike kategoriene av kulturminner.

Riksantikvaren

Riksantikvaren er et direktorat under Klima- og miljødepartementet. Direktoratet er øverste ansvarlige sektor for kulturminnevernet i Norge, og har ansvaret for å iverksette nasjonale føringer og den gjeldende politikk innen kulturminnefeltet. Riksantikvaren er satt til å ivareta kulturminner av nasjonal betydning, samtidig som de har det overordna faglige ansvaret for den regionale kulturminneforvaltningens arbeid.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er regional kulturminnemyndighet og har delegert ansvar fra Riksantikvaren for blant annet tilsyn med vedtaksfredete og automatisk fredete kulturminner. Fylkeskommunen påser at det blir tatt hensyn til kulturminner i kommunens planarbeid og kan komme med innsigelse i plansaker. Fylkeskommunen kan etter Kulturminneloven foreta midlertidig fredning. 

Kommunen

Nes Kommune har et spesielt ansvar for å ta vare kulturminner av lokal og regional verdi. Dette skjer først og fremst gjennom samfunns- og arealplanlegging som er styrt av plan og bygningsloven. Virkemidlene i plan og bygningsloven skal være med på å sikre verdier kommunen selv mener er viktige. Gjennom å legge til rette for formidling og opplevelser knyttet til kulturminnene kan kommunen aktivt ta i bruk kulturminnene i kommunens merkevarebygging. Kommunen har også ansvaret som eier for egne bygninger som er vurdert til verneverdige. Nes kommune skal også påse at fagmyndighet har hatt mulighet til å uttale seg før verneverdig, eller fredet bebyggelse, blir endret eller revet. 

Tilskuddsordninger

Det finnes en rekke tilskuddsordninger som retter seg mot private eiere av bevaringsverdige bygninger og miljøer. Listen under er ikke uttømmende. Det anbefales å gå inn på nettsidene til de ulike støtteordningene for å få utfyllende informasjon om begrensinger og muligheter.

Norsk kulturminnefond gir støtte til antikvarisk istandsetting av bygninger. Kommunen kan gi en uttalelse angående objektet det søkes om. Kulturminnefondet støtter med inntil 50 % av totalkostnaden på prosjektet. Søknadsfrist er 1. november hvert år, søknadskjema finner du på: http://kulturminnefondet.no/soknad/

Norsk kulturminnefond gir støtte til straks- og sikringstiltak med formål om å redde kulturminner som ellers ville gått tapt. Det gis inntil 50 000 kr. Fortløpende Søknadsfrist. http://kulturminnefondet.no/soknad/stotte-sikrings-strakstiltak/    

Norsk kulturminnefond gir støtte til fag- og håndverksseminarer. Fortløpende søknadsfrist. http://kulturminnefondet.no/soknad/stotte-fag-handverksseminar/   

Rydd et kulturminne er en aksjon som arrangeres av Norsk Kulturarv. Prosjektet har som mål å aktivisere barn og unge gjennom rydding eller skjøtsel av kulturminner. Rydd et kulturminne annonseres på Norsk Kulturarv sine hjemmesider: http://kulturarv.no/aksjoner/rydd-et-kulturminne

Ta et tak er en aksjon som arrangeres av Norsk Kulturarv. Bygninger det søkes støtte til må være av kulturhistorisk verdi og det anbefales å legge ved uttalelse fra antikvarisk myndighet. Det har i tillegg til støtte til tak blitt gitt støtte til sikring av el-anlegg. Ta et tak annonseres på Norsk Kulturarv sine hjemmesider: http://kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen

Kulturminner for alle er en tilskuddsordning fra Fortidsminneforeningen. Det gis støtte til antikvarisk istandsetting av bygninger med fokus på kompetanseoverføring av eldre håndverksteknikker. Objektene som omsøkes bør være tilgjengelig for allmennheten. Søknadsfrist er 1. mars. Søknadsskjema på: http://fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle

Akershus Fylkeskommune har midler til bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer. Søknadsfrist var i 2016, 15. desember. http://www.akershus.no/ansvarsomrader/tilskudd-og-stotteordninger/?article_id=201745

   

 


Publisert: 02.11.2016 15:21:30
Sist endret: 24.05.2017 12:05