Folkehelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Folkehelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. God folkehelse er både samfunnsnyttig og godt for den enkelte.

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte:

  • fremmer befolkningens helse og trivsel
  • reduserer risiko for sykdom og skade
  • utjevner sosiale helseforskjeller

Hva påvirker helsen vår?

Helsen påvirkes av en rekke faktorer som vist i modellen til Dahlgren og Whitehead. Faktorene kan virke alene eller sammen og ha direkte eller indirekte påvirkning på helsen. Den genetiske arven kan i liten grad påvirkes, men mange andre viktige faktorer påvirkes av individuelle og politiske valg, blant annet livsstil, levevaner, kultur, fysiske, sosiale og biologiske miljøforhold, utdanning og økonomiske forhold. Grunnlaget for en god helse gjennom et livsløp legges i stor grad i barne- og ungdomsårene.

Den enkelte tar valg i hverdagen som påvirker egen helse og folkehelsen, samtidig som samfunnet må legge til rette for at det er enkelt å ta de sunne og gode valgene. Samfunnet må også legge til rette for en samfunnsutvikling som jevner ut de sosiale helseforskjellene, som igjen påvirkes av hvilke ressurser den enkelte har. Folkehelse er derfor et felles ansvar, der både den enkelte og hele samfunnet må være delaktige.

Faktorer som påvirker helsen. Kilde: Dahlgren, G., & Whitehead, M., (1991).

Kommunens oppgaver

Kommunen er gjennom Folkehelseloven (2012) tillagt hovedansvaret for å drive et systematisk, kunnskapsbasert og langsiktig folkehelsearbeid gjennom sin planlegging, utvikling og tjenesteyting, innen alle sektorer. Det handler blant annet om å legge til rette for en god oppvekst, hindre frafall fra videregående skole, tilrettelegge for fysisk aktivitet, sunne valg, trygge skoleveier, et rikt kulturliv, inkludering, deltakelse og god samfunnsutvikling. Kort sagt skal det være helse i alt vi gjør!

Folkehelsearbeidet i kommunen skal være tverrsektorielt og det skal legges til rette for samarbeid med frivillig sektor og andre aktører. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplaner, samt iverksette tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer og evaluere tiltakene.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes

Folkehelseprofil

Siden 2012 gir Folkehelseinstituttet hvert år ut folkehelseprofiler for samtlige kommuner og fylkeskommuner. Profilene viser trekk ved kommunenes folkehelse og skal være til hjelp i arbeidet med å lage en oversikt over helsetilstanden, samt hvilke faktorer som har innvirkning på denne. 

Folkehelseprofilen fokuserer på områder som levealder, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Den skal legge grunnlaget for det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet i kommunene.

Folkehelseprofilen for Nes kommune viser at kommunen, på lik linje med de andre kommunene på Øvre Romerike, unntatt Gjerdrum, på flere områder ligger dårligere an enn landet som helhet. Levekårsforhold som utdanning og inntekt er en utfordring i Nes. Kommunen har en lavere andel innbyggere som fullfører videregående skole og som har høyere utdanning enn landet som helhet. Det er flere av utfordringene som er relatert til levevaner og livsstil.

Folkehelseprofil Nes 2018

Folkehelseprofil Nes 2017

Folkehelseprofil Nes 2016

Folkehelseprofil Nes 2015

Folkehelseprofil Nes 2014

Folkehelseprofil Nes 2013

Folkehelseprofil Nes 2012

Satsningsområder for folkehelsearbeidet i Nes

Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune viser at kommunen har utfordringer spesielt knyttet til utdanningsnivå og livsstilsrelaterte sykdommer. På bakgrunn av disse utfordringene er satsningsområdene utarbeidet.

LEVE
Jobbe helsefremmende og forebyggende for å begrense livsstilssykdommer
-
fysisk aktivitet
-
kosthold
- rusmidler                                         

LÆRE
Bidra til at flest mulig fullfør videregående skole (psykisk helse)
- språk- og leseferdigheter
- trivsel
-
mobbing                  
- mestring

SKAPE
Legge til rette for og oppmuntre til partnerskapsavtaler
- samarbeide med frivilligheten
- samarbeide med kultur- og næringslivet
- samarbeide med andre kommune og statlige aktører


Satsningsområdene for folkehelsearbeidet følger satsningsområdene Leve, Lære, Skape i
Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 og skal innarbeides i Handlingsprogram med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Det handler om å rette innsatsen der en kan få størst effekt og gevinst av helsefremmende og forebyggende tiltak. Det er derfor viktig å ha utvalgte satsningsområder som kan bidra til å konkretisere betydningen av målrettet innsats på folkehelseområdet. Samtidig må det arbeides for at alle virksomheter fortløpende arbeider med utgangspunkt i helsefremmende og forebyggende tenkning.

Barn og unge skal prioriteres i folkehelsearbeidet. Gode vaner dannes tidlig og oppvekst- og levekår vil være avgjørende for helsen senere i livet. Tidlig innsats er derfor mest samfunnsøkonomisk gunstig.

Innsatser for å bedre folkehelsen krever samarbeid på tvers av kommunalområder og virksomheter internt i kommunen. Det er også nødvendig for kommunen å inngå samarbeid med frivilligheten og kultur- og næringslivet for å løse samfunnsutfordringer. Kommunen skal tilrettelegge for slikt samarbeid gjennom partnerskapsavtaler. I den forbindelse vil partnerskapsavtaler kunne fungere som virkemiddel for å få gjennomført tiltak innenfor satsningsområdene. 

Folkehelseprisen

Folkehelseprisen skal være et synlig bevis på helsefremmende og/eller forebyggende innsats. Prisen tildeles noen som har gjort en særskilt god innsats innenfor Nes kommunes vedtatte satsningsområder for folkehelsearbeidet.

Barn og unge er en prioritert målgruppe, og det er ønskelig at innsatsen skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. 


Statutter for folkehelseprisen
  1. Lag, foreninger, organisasjoner, sammenslutninger, stiftelser, virksomheter, grupper og bedrifter kan nomineres.  
  2. Ønske om kandidater til folkehelseprisen annonseres i Raumnes, på kommunens nettside samt sendes på mail til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet, Kulturrådet, Idrettsrådet, Friluftsrådet, Næringsrådet og virksomhetsledere i Nes kommune. 
  3. Nytenking og samarbeid vil bli vektlagt. 
  4. Folkehelseprisen på kr. 10 000,- og et innrammet diplom deles ut hvert år, så framt juryen finner en verdig vinner.
  5. Utdeling av prisen skal finne sted ved et egnet arrangement. 
  6. Juryen vil bestå av en representant fra hvert av rådene som er nevnt i punkt 2. Folkehelsekoordinator vil fungere som sekretær og møteleder for juryen. 
  7. Statuttene utarbeides av folkehelseforum og vedtas av rådmannens ledergruppe.

Tidligere vinnere av folkehelseprisen

2017 - Hvam IL
2016 - Skogbygda`s jeger- og fiskeforening
2015 - Nes Revy og Amatørteater
2014 - Stiftelsen Dragsjøhytta
2013 - ble ikke delt ut
2012 - ble ikke delt ut
2011 - FUVO
2010 - Nes Orienteringslag
2009 - Nes Skianlegg

Det gode liv i Nes - folkehelseopplysning

Fra februar 2016 blir det publisert en spalte i Raumnes og på kommunens nettside, første tirsdag i hver måned. Spalten vil omhandle ulike og aktuelle temaer, i et folkehelseperspektiv. Noen ganger kan det være sesongbetont mens det andre ganger kan omhandle et generelt samfunnsaktuelt tema.

Det vil være en god spredning av spaltister, med ulik fagbakgrunn, alle ansatte i Nes kommune. Formålet med spalten er å gi informasjon, til bredden av befolkningen, som vi håper kan være til glede og nytte.

Her kan du lese publiserte spalter

Klikk på det tema du ønsker å lese.

 Måned  Tema  Spaltist
Oktober 2018  Er du synlig? Sølvi Egner-Kaupang, skolefaglig rådgiver, Oppvekst og utdanning, Nes kommune

September 2018

Fra kolera til velferdsstat Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator, Nes kommune

August 2018

Lag gode hverdager, for de er det flest av Marit Holtung, ergoterapeut kartlegging universell utforming, Nes kommune

Juli 2018

Klag ikke under stjernene... Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator, Nes kommune

Juni 2018 

Natur, friluftsliv og folkehelse Mette Kristin Rolstad, Friskliv- og mestringssenteret i Nes

Mai 2018 

Endelig vår  Øystein Sørnes og Trond Solvang, utekontakter i Nes

April 2018 

It takes a whole village to raise a child Mona Andersen, konstituert kommunalsjef Oppvekst og Utdanning og Astrid E.V. Kjensli, assisterende rektor Neskollen skole

Mars 2018

Forebygging, den usynlige jobben  Ida Eliseussen, oppvekst- og SLT-koordinator og Gunnar Foseid, politikontakt

Februar 2018 

Trafikksikkerhet og folkehelse Malene Olsen, Vegingeinør, Areal og miljø

Januar 2018 

Ungdom og gaming Thomas Håkonsen, UngdomsLOS, Fritid og forebygging

Desember 2017

 En annerledes adventskalender Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator, Strategi- og utviklingsavdelingen

November 2017 

Livsmestring Mette Rolstad og Berit Køhler, fysioterapeuter ved Friskliv og mestring

Oktober 2017 

 Ut i vår hage -skolehagen Anne Johansen, rektor ved Fjellfoten skole

September 2017

Folkehelseopplysning fra Nes svømmehall Teis Lund Gregersen, daglig leder, Nes svømmehall

August 2017

Kulturminner er opplevelser og folkehelse Kristoffer Andersen, kulturminnerådgiver, Areal og miljø  

Juli 2017 

 Badeglede Tom Sundar og Bjørn Hagen, Enhet for miljørettet helsevern, Øvre Romerike

Juni 2017

 Leselyst Christine Riiser Wist, biblioteksjef, Nes bibliotek
Mai 2017  Kart og terreng Gerd Husås, Nes friluftsråd og Morten Tvethaug, Nes frivilligsentral
April 2017 Ungdomshelse - Det gode liv i Nes Vibeke Bang, Marthe Brualøkken og Nina Kolsrud Overen, helsesøstre på helsestasjon for ungdom
Mars 2017 Noen tanker om kosthold og helse Wenche Nabben Logna, Mette Rolstad og Berit Anita Køhler, Frisklivssentralen i Nes
Februar 2017

Leve, Lære, Skape - Det gode liv i Nes

 Unni-Berit Schjervheim, kommuneoverlege
Januar 2017 Sunt engasjement Are Ausland, sekretær for kommunestyre og formannskap
Desember 2016 Den fineste tiden på året «når voksne blir litt rare i hodet» Ida Eliseussen, Barn og unges talsperson
November 2016 Naturen vår.., Grete Sjøli, ordfører
Oktober 2016 Mirakelkur for kropp og sinn

Halldis Nygård Knapstad og Berit Køhler, fysioterapeuter i Ergo-fysioterapitjenesten

September 2016 Vennskap

Øivind Svensen, rektor Auli skole

August 2016 Et godt måltid

Edel B Stirling, styrer i Læringsverkstedet Haga Barnehage

Juli 2016 Å forstå barne- og ungdomsdialekten

Inger Marie Andreassen, tidligere vikarierende psykolog i Nes kommune

Juni 2016 Grønn trivsel

Tiril Wormdal Selboe, Thor Albertsen og Camilla Smedsrud, planrådgivere Nes kommune

Mai 2016 Ferieaktiviteter i Nes

Trond Solvang og Siv Wartdal, feltarbeidere i avdeling fritid og forebygging

April 2016 Alle trenger et sted å bo

Marit Holtung, Line Amundsen og Silje Tangen Karlsen, ergoterapauter fra Ergo- og fysioterapitjenesten. Kjersti Jensen, Boligkontoret.

Mars 2016 En fremmed er en venn du ikke kjenner Morten Tvethaug, daglig leder, Nes Frivilligsentral
Februar 2016 Natur og kulturaktiviteter Unni-Berit Schjervheim, kommuneoverlege

 

 

Initiativet kommer fra kommunens folkehelseforum, som er sammensatt på tvers av sektorer og skal legge til rette for god folkehelse i alt vi gjør. Dette gjennom å stimulere til forankring av folkehelse, og samarbeid på tvers av virksomheter i kommunen samt med frivillig- og privat sektor.


Publisert: 19.09.2016 10:41:52
Sist endret: 10.08.2018 09:20