Høringsforslag kommunedelplan for Årnes

Nes kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for Årnes. Forslaget ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av Formannskapet i møte 13.03.2018 (sak 46/18). Du kan nå komme med merknader, innspill og synspunkter til forslag til kommunedelplan for Årnes.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I kommunedelplanen er det satt en målsetning om at Årnes skal være et attraktivt kommunesenter i vekst.

Kommunedelplanen består av plankart, planbestemmelser/ retningslinjer, samt en planbeskrivelse med konsekvensbeskrivelse. Planbeskrivelsen beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger og supplerer plankartet og de bestemmelser som skal gjelde i planområdet. Plankartet og planbestemmelsene er juridisk bindende. Problemstillinger er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen og tilhørende fagutredninger som ligger til grunn for planforslaget.

I tabellen under finner du høringsbrevet samt høringsforslag til kommunedelplan for Årnes med tilhørende vedlegg.

Send inn ditt høringssvar.

Høringsbrev m/ vedlegg

Høringsbrev

Formannskapets vedtak av 13.3.2018 i sak nr. 46/18 

Saksframlegg 

Høringsforslag kommundelplan for Årnes       m/ vedlegg

 

1

Plankart datert 19.3.2018

2

Planbestemmelser og retningslinjer datert 21.3.18

3

Planbeskrivelse datert 22.3.18

4

ROS- analyse

5

Temakart fareområder

6

Temakart drenslinjer

7

Temakart naturmiljø

8

Temakart kulturmiljø

9

Temakart fjernvarmeanlegg og konsesjonsområde

10

Fagnotat trafikk

11

Fagnotat folkehelse

12

Fagnotat nærmiljø og friluftsliv inkl. barn og unges   interesser rev. 23.3.18

13

Fagnotat støy

14

Supplerende kartlegginger naturmiljø

15

Barnetråkkrapport

16

Mulighetsstudie omsorgsboliger

17

Utredning av overvannssituasjonen Årnes

18

Arealbehovsanalyse gravplass Årnes kirke

19

Supplerende notat til arealbehovsanalyse Årnes kirke