Planvedlikehold av gjeldende kommuneplan i Nes og utleggelse av forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn

Nes kommune har igangsatt arbeid for et begrenset planvedlikehold av gjeldende kommuneplan. Det varsles om oppstart av dette planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 annet ledd. Kommunen har utarbeidet et forslag til planprogram for planvedlikeholdet. Forslaget ble vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn og høring av formannskapet i møte den 13. mars 2018 (sak nr. 36/18).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hensikten med planvedlikeholdet er primært å oppdatere kommuneplanens arealdel, slik at dette blir et funksjonelt styringsverktøy. Arbeidet vil avgrenses tematisk i henhold til kommunestyrets vedtak av 24.10.2017 i politisk sak 127/17, som blant annet innebærer en korrigering av endringer som er kommet til etter at kommuneplanen ble vedtatt i 2015. Følgende tema er aktuelle for planvedlikehold:

  • Gjennomgang av sikrings-, støy og faresoner
  • Oppdatering i henhold til vedtatte kommunedelplaner og reguleringsplaner
  • Oppdatering av status i utbyggingsområder og infrastruktur
  • Eventuell korrigering av E16-trasé
  • Ny oppbygging av plankartet (kartteknisk)
  • Kvalitetssjekk og evt. mindre justeringer i planbestemmelser, sett i sammenheng med bl.a. arbeidet med kommunedelplan for Årnes

I tillegg foreslås det at Vesetravinen (A1) tilbakeføres til LNF-formål. Det vil videre vurderes en endring av utbyggingsområdet (A2) ved Esval Miljøpark. Det legges også opp til en vurdering i forhold til mulig utvidelse av arealet for dagens idrettsanlegg ved Funnefoss stadion og området som er avsatt til ny skole på Opaker (T1 og T2).  

Som en del av planvedlikeholdet vil det også foretas en gjennomgang av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030. Det presiseres at dette arbeidet ikke vil innebære innholdsmessige endringer, kun en oppstramming av struktur og tekst for å forenkle koblingen mot kommunens handlingsprogram.

Planprogrammet redegjør for formålet med arbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, sentrale problemstillinger og aktuelle vurderinger. Etter offentlig ettersyn og høring skal planprogrammet fastsettes ved politisk behandling.

Saksdokumenter

Planprogrammet og sentrale saksdokumenter kan leses ved å klikke på lenkene nedenfor:

Høringsbrev

Høringsforslag planprogram- planvedlikehold kommuneplanen 2015-2030

Saksframlegg formannskapet 13.3.18

Saksprotokoll formannskapet 13.3.18

Dokumentene er også tilgjengelig for gjennomlesing i Servicetorget på Rådhuset.

Høringsuttalelser

Innspill, merknader og synspunkter til planprogrammet kan gjerne sendes via Høringsportalen

Innspill pr brevpost sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes eller på e-post: postmottak@nes-ak.kommune.no.  Husk å merke oversendelsen med saksnummer 2018/1041.

Fristen for innsending av høringsinnspill er mandag 21.mai 2018.