Grensejustering mellom Nes og Sørum


Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nå kan du påvirke!

Høringsinnspill

Fylkesmannen har nå åpnet for høringsinnspill frem til 31. januar 2018. Det betyr at innbyggere, organisasjoner og andre myndigheter har mulighet til å gi sine innspill og kommentarer til saken om grensejustering. Høringsuttalelsen kan sendes digitalt her, eller per post til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep,
0032 OSLO 

Merk brevet med «Grensejustering Nes og Sørum».

Etter at fristen for høringen er ute går Fylkesmannen gjennom alle innspillene. De kommer ikke til å gi svar til eller kommentere hvert enkelt innspill, men gir samlede kommentarer etter hvert tema. Etter gjennomgangen gjør Fylkesmannen en helhetsvurdering av hva som kan være fordeler og ulemper ved at kommunegrensen justeres.

 

Innbyggerundersøkelsen
I tillegg vil alle innbyggere over 18 år på Auli og Rånåsfoss få tilbud om å si sin mening gjennom en innbyggerundersøkelse. Alle personer i målgruppen vil bli oppringt for å svare på 2 spørsmål. Dette vil foregå fra slutten av januar, og i ca. 2 uker. Alle tilgjengelige telefon- og mobilnumre vil bli oppringt inntil 10 ganger. Spørsmålene vil lyde omtrent slik: 
«Skulle Auli/Rånåsfoss samles i en kommune, hvilken kommune ønsker du at tettstedet skal tilhøre?» 
1. Nes
2. Lillestrøm


«Ser du behov for at Auli og Rånåsfoss ligger i en og samme kommune?»
1. Ja
2. Nei


Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen ser på kunnskapsgrunnlaget, alle innspillene og resultatet av innbyggerundersøkelsen, før de kommer med sin vurdering. Vurderingen er forventet å komme 26. mars 2018. Fylkesmannens vurdering sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar den endelige avgjørelsen og eventuelt gjør endelig vedtak om en grensejustering.

 

 

 

Folkemøte 10. januar

Hvor skal fremtidens grense mellom Nes og Sørum gå?

Vi inviterer til folkemøte på den nye kraftstasjonen hos Akershus energi, Pausvegen 6, 1927 Rånåsfoss Onsdag 10. januar klokken 18:00

Fylkesmannen, ordførere  og rådmenn med flere fra  Nes og Sørum deltar. Det vil det bli gitt informasjon om prosessen frem til vedtak fattes våren 2018. Det vil bli mulighet til å kunne stille spørsmål.

Møte vil bli sendt direkte på Facebook-sidene til  Sørum og Nes kommune.

 Se sendingen fra kraftstasjonen på Rånåsfoss

 

Her kan du lese kunnskapsgrunnlaget

 

 

Velkommen!

Folkemøte 19. oktober:

Filmen hentet fra vår facebookside

 

Presentasjoner benyttet under møte:

Fylkesmannen: Folkemøte, grensejusteringer- Fylkesmannen.pdf

Kommunene: Utredning - hva skal kommunene svare på.pdf

 

 

 

 

Saken gjelder:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede konsekvenser av en grensejustering mellom Nes og Sørum kommuner som omfatter Rånåsfoss og Auli. Bakgrunnen er en vurdering av Fylkesmannen at det er hensiktsmessig å samle tettstedene Rånåsfoss og Auli innenfor samme kommune. Les brevet fra Fylkesmannen 

Som en konsekvens må dagens kommunegrense justeres nordover eller sørover, og det er hvor den nye grensen skal gå som nå skal utredes.

Prosessen med å utrede konsekvensene av en grensejustering for disse grunnkretsene er satt i gang. Fylkesmannen har bedt Nes og Sørum kommuner bidra med hvert sitt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget skal ta utgangspunkt i en rekke faktaopplysninger om kommunen som helhet, og de direkte berørte spesielt, samt inneholde kommunens egne vurderinger av konsekvensene en grensejustering kan ha. Nes kommune er i gang med utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget.  

I denne prosessen ønsker vi at våre innbyggere får tilstrekkelig med informasjon, og får muligheten til å bli hørt. Vi har forståelse for at en grensejustering potensielt kan ha stor betydning på våre innbyggeres hverdag. Nes og Sørum kommune vil derfor arrangere et felles folkemøte i slutten av oktober 2017. På folkemøtet vil vi både informere om prosessen og åpne for spørsmål og innspill. Nærmere informasjon om tid og sted for dette folkemøtet kommer.  

Kunnskapsgrunnlaget skal oversendes Fylkesmannen 20. desember 2017. Fylkesmannen vil deretter sammenfatte informasjonen og legge det ut til høring i løpet av januar/februar 2018. Det vil være mulighet for interesserte parter å komme med innspill under høringsrunden. I tillegg vil de direkte berørte innbyggerne bli forespurt om å delta i en innbyggerundersøkelse. Fylkesmannens anbefaling til hvor den nye grensen skal gå oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april 2018. Det er forespeilet at saken behandles før sommeren 2018. Grensejusteringen vil tre i kraft 1. januar 2020.

 

Aulifeltet grunnkrets (2194 innbyggere)

 Aulifeltet grunnkrets (2194 innbyggere)

 

Rånåsfoss grunnkrets (617 innbyggere)

Rånåsfoss grunnkrets (617 innbyggere)

 

 


Publisert: 15.01.2018 08:37:00
Sist endret: 15.01.2018 15:56