Grensejustering mellom Nes og Sørum

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


-  Se  folkemøte 19. oktober:

Filmen hentet fra vår facebookside

 

Presentasjoner benyttet under møte:

Fylkesmannen: Folkemøte, grensejusteringer- Fylkesmannen.pdf

Kommunene: Utredning - hva skal kommunene svare på.pdf

 

 

 

 

Saken gjelder:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede konsekvenser av en grensejustering mellom Nes og Sørum kommuner som omfatter Rånåsfoss og Auli. Bakgrunnen er en vurdering av Fylkesmannen at det er hensiktsmessig å samle tettstedene Rånåsfoss og Auli innenfor samme kommune. Les brevet fra Fylkesmannen 

Som en konsekvens må dagens kommunegrense justeres nordover eller sørover, og det er hvor den nye grensen skal gå som nå skal utredes.

Prosessen med å utrede konsekvensene av en grensejustering for disse grunnkretsene er satt i gang. Fylkesmannen har bedt Nes og Sørum kommuner bidra med hvert sitt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget skal ta utgangspunkt i en rekke faktaopplysninger om kommunen som helhet, og de direkte berørte spesielt, samt inneholde kommunens egne vurderinger av konsekvensene en grensejustering kan ha. Nes kommune er i gang med utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget.  

I denne prosessen ønsker vi at våre innbyggere får tilstrekkelig med informasjon, og får muligheten til å bli hørt. Vi har forståelse for at en grensejustering potensielt kan ha stor betydning på våre innbyggeres hverdag. Nes og Sørum kommune vil derfor arrangere et felles folkemøte i slutten av oktober 2017. På folkemøtet vil vi både informere om prosessen og åpne for spørsmål og innspill. Nærmere informasjon om tid og sted for dette folkemøtet kommer.  

Kunnskapsgrunnlaget skal oversendes Fylkesmannen 20. desember 2017. Fylkesmannen vil deretter sammenfatte informasjonen og legge det ut til høring i løpet av januar/februar 2018. Det vil være mulighet for interesserte parter å komme med innspill under høringsrunden. I tillegg vil de direkte berørte innbyggerne bli forespurt om å delta i en innbyggerundersøkelse. Fylkesmannens anbefaling til hvor den nye grensen skal gå oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet i april 2018. Det er forespeilet at saken behandles før sommeren 2018. Grensejusteringen vil tre i kraft 1. januar 2020.

 

Aulifeltet grunnkrets (2194 innbyggere)

 Aulifeltet grunnkrets (2194 innbyggere)

 

Rånåsfoss grunnkrets (617 innbyggere)

Rånåsfoss grunnkrets (617 innbyggere)

 

 


Publisert: 20.10.2017 08:37:00
Sist endret: 20.10.2017 15:23